Πίνακες κατάταξης “προσωρινών” ΑΣΕΠ Δήμων

Πίνακες κατάταξης “προσωρινών” ΑΣΕΠ Δήμων

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ ΚΑΙ ΥΕ) ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΟΤΑ Α΄ ΒΑΘΜΟΥ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΩΝ
 (ΑΡΘΡΟ 82 Ν. 4483/2017)

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΑΣΕΠ χθες 20/04/2018 καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ:

Πίνακες Κατάταξης  Προσωπικού (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥE),  που απασχολήθηκε σε ΟΤΑ α΄ βαθμού και Νομικά Πρόσωπα αυτών, σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 21, παρ.4 του Ν. 3584/2007 βάσει προσωρινών πινάκων κατάταξης και δεν περιλαμβάνεται σε πίνακες διοριστέων.

Το ανωτέρω προσωπικό είχε συμπεριληφθεί στους Επικαιροποιημένους Α΄  και Β΄  Πίνακες Προσωρινά Απασχοληθέντος Προσωπικού που είχαν αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) την 11.1.2018.

Το προσωπικό αυτό έχει καταταγεί σε Πίνακες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο 2  της παραγράφου 2 του  άρθρου 82 του ν.4483/2017, με σκοπό την κάλυψη οργανικών θέσεων στους ΟΤΑ α΄ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα. Αφορά στην πρόσληψη προσωπικού που απασχολήθηκε στους ΟΤΑ α΄ βαθμού, κατά τις διατάξεις του άρθρου 21, παρ.4 του ν.3584/2007.


Σχολιάστε εδώ