« Προτάσεις ΠΟΕΠΛΣ για το σχέδιο νόμου ΥΝΑΝΠ »

« Προτάσεις ΠΟΕΠΛΣ για το σχέδιο νόμου ΥΝΑΝΠ »

Κε Υπουργέ,
καταρχάς θα θέλαμε να σας εκφράσουμε την ευχαρίστηση μας για την ικανοποίηση μέρους των
αιτημάτων μας, όπως αυτά ρυθμίζονται με το σ/ν που καταθέσατε στη Βουλή, με τίτλο «Ενσωμάτωση
στην Ελληνική νομοθεσία της οδηγίας (Ε.Ε.) 2015/1794 και άλλες διατάξεις».
Εν συνεχεία λαμβάνοντας υπόψιν ότι νομοθετικές πρωτοβουλίες τέτοιου μεγέθους που αφορούν το ΛΣ
ΕΛ. ΑΚΤ. δεν προκύπτουν σε τακτά χρονικά διαστήματα, ζητάμε να προωθήσετε και να συμπεριλάβετε σε αυτό και τις παρακάτω προτάσεις μας, τις οποίες και σας έχουμ ε υποβάλλει με σχετικά έγγραφά μας.
Να επισημάνουμε πως οι προτάσεις αυτές αποτελούν στο σύνολο τους πάγια αιτήματα του προσωπικού ΛΣ
ΕΛ.ΑΚΤ και τυγχάνουν καθολικής αποδοχής.
1.
Τροποποιήσεις – παρεμβάσεις στα άρθρα 26 – 30 του ν. 4504/17 για τις μεταθέσεις
προ σωπικού Λ.Σ – ΕΛ.ΑΚΤ.
2.
Τροποποίηση – βελτίωση της διάταξης του άρθρου 65 του ν. 4504/17 για την καθολική
εφαρμογή της ρύθμισης για τον υπολογισμό της στρατιωτικής θητείας ως κριτήριο για
προαγωγή στον επόμενο βαθμό.
3.
Για την ορθότητα της εφαρμογής απαιτείται ανά λογη βελτίωση και για την διάταξη που
συμπεριλαμβάνεται στο σ/ν για την βαθμολογική αναγνώριση των προερχομένων στο
Λ.Σ. από θητεία 5ετους υποχρέωσης στις Ένοπλες Δυνάμεις.
4.
Βελτιωτική ρύθμιση στο σ/ν για την κατηγοριοποίηση των υπηρετούντων συναδέλφων
προερχομένων από ΣΔΥΛΣ, αφού αυτή καταργείται ορθώς, δίνοντας έτσι την δυνατότητα
εξέλιξης μέσα από το Σώμα.
5.
Μεταβατική διάταξη για δυνατότητα στοχευμένων προσλήψεων ( ΔΠΓ και ΔΜΓ ) εκτός
πανελλαδικών μέχρι την πρώτη αποφοίτηση στελεχών ΛΣ από αυτές.
6.
Κατάθεση συνολικής πρότασης αναμόρφωσης βαθμολογίου στελεχών Λ.Σ – ΕΛ.ΑΚΤ. με
έμφαση σε αυτό των προερχομένων από Λ/Φ.
7.
Νομοθετική ρύθμιση για την επέκταση της μάχιμης πενταετίας σε όλα τα στελέχη ΛΣ – ΕΛΑΚΤ (σύμφωνα με το από 07 – 03 – 2018 υπόμνημα που σας έχουμε υποβάλει).
8.
Νομοθετική ρύθμιση για τον υπολογισμό διπλάσιου χρόνου υπηρεσίας στους
υπηρετούντες στα πλωτά περιπολικά ΛΣ – ΕΛΑΚΤ (σύμφωνα με το από 07 – 03 – 2018 υπόμνημα που σας έχουμε υποβάλει). Πιστεύουμε ακράδαντα ότι τα παραπάνω αιτήματα εδράζονται σε ορθολογική βάση καθώς
εμπεριέχουν στοιχεία ισότητας και ισονομίας μεταξύ των συναδέλφων, έτσι ώστε να τεκμηριώνουν με

αδιαμφισβήτητο τρόπο τον άμεσο χαρακτήρα και το δίκαιο του αιτήματός μας. Επομένως έχουμε
ακλόνητη την πεποίθηση ότι με συντονισμένες ενέργειες και με τη δική σας συμβολή, τα ανωτέρω θα
μπορέσουν να γίνουν αποδεκτά και να τύχουν διακομματικής αποδοχής.

Σχολιάστε εδώ