Επιστροφή εισφορών

Επιστροφή εισφορών

Επιστρέφονται ή συμψηφίζονται με τυχόν καθυστερούμενες οφειλές χρηματικά ποσά που καταβάλλονται στον ΕΦΚΑ για οποιαδήποτε αιτία, εφόσον δεν προκύπτει, με βάση τη νομοθεσία, υποχρέωση καταβολής τους.

Η επιστροφή ή ο συμψηφισμός γίνεται κατόπιν υποβολής αίτησης των δικαιούχων και αφορά περιπτώσεις αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών μετά την 1/1/2017, καθώς και εκκρεμείς μέχρι 31/12/2016 αιτήσεις προς τους ενταχθέντες στον ΕΦΚΑ ασφαλιστικούς φορείς, εξαιρουμένου του Δημοσίου.


Σχολιάστε εδώ
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!