Ζημίες 6,4 εκατ. ευρώ για την Καθημερινή και 42 εκατ. ευρώ για τον Πήγασο!

Το σύνολο των υποχρεώσεων της εταιρείας φτάνει τα 5.536.322 ευρώ και τα ίδια κεφάλαια τα 64.355.131 ευρώ. Ο Όμιλος Καθημερινή έχει σύνολο υποχρεώσεων 93.855.805 ευρώ και ίδια κεφάλαια 95.622.924 ευρώ. Ύστερα και από την απόσχιση του εκδοτικού κλάδου από την Καθημερινή στην 100% θυγατρική Καθημερινές Εκδόσεις δεν μπορεί να γίνει σύγκριση με τα οικονομικά του 2010.

Η εκδοτική εταιρεία, για λόγους συγκρισιμότητας με την προηγούμενη χρήση, στον απολογισμό του 2011 παραθέτει pro-forma αποτελέσματα της μητρικής εταιρείας που περιλαμβάνουν και το διάστημα από 1.7.2011 έως 31.12.2011 για τον εκδοτικό κλάδο: O pro-forma κύκλος εργασιών της Καθημερινής ανήλθε σε 54,40 εκατ. ευρώ έναντι 69,29 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας μείωση κατά 21,49%. Τα pro-forma αποτελέσματα προ φόρων ήταν ζημιογόνα κατά 11,5 εκατ. ευρώ έναντι 7,48 εκατ. ευρώ τη χρήση του 2010.

Κέρδη είχαν οι Αττικές Εκδόσεις!

Οι Αττικές Εκδόσεις είναι η μοναδική εισηγμένη στο ΧΑ εκδοτική εταιρεία που εμφανίζει και κέρδη και αύξηση κερδών! Το 2011 η εταιρεία εμφάνισε κέρδη προ φόρων ύψους 658.983 ευρώ έναντι κερδών προ φόρων ύψους 162.635 ευρώ το 2010. Το σύνολο των υποχρεώσεων της εταιρείας ανήλθε σε 29.572.122 ευρώ και τα ίδια κεφάλαια σε 14.521.255 ευρώ.

Σε επίπεδο ομίλου τα αποτελέσματα είναι αρνητικά. Οι ενοποιημένες ζημίες έφτασαν τα 1.240.975 ευρώ και ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών τα 60.489.455 ευρώ. Το σύνολο των ενοποιημένων υποχρεώσεων στο τέλος του προηγούμενου έτους ήταν 45.604.142 ευρώ και τα ίδια κεφάλαια μόλις 2.345.794 ευρώ.

Ο λόγος για την αύξηση αυτή των κερδών της εταιρείας είναι προφανώς η ενοποίηση του «Τηλεθεατή» με τις Αττικές Εκδόσεις αλλά και η όλη κινητικότητα της εταιρείας το 2011. Οι Αττικές εξαγόρασαν το 28,33% της θυγατρικής Conatex Trading Limited, έναντι τιμήματος 2,1 εκατ. ευρώ, ενώ ολοκλήρωσαν και τη συγχώνευση, διά απορροφήσεως, της επίσης θυγατρικής Τηλεθεατής. Ταυτόχρονα συγχωνεύτηκαν οι θυγατρικές της στην Κύπρο Civico Limited και Bandos Holding Limited, με την απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. Η σημαντική εξαγορά ήταν του Λάμψη FM και της HRS Μονοπρόσωπη ΕΠΕ, έναντι 4.350.000 ευρώ. Η εταιρεία αυτή στη συνέχεια συγχωνεύτηκε με τη Γ. Δραγούνης Εκδόσεις ΑΕ και Λάμψη Ανώνυμος Ραδιοφωνική Εταιρεία ΑΕ, η οποία και μετονομάστηκε σε Λάμψη Εκδοτικές και Ραδιοφωνικές Επιχειρήσεις.

Στον Όμιλο Πήγασος

Ζημίες 3.481.703 ευρώ εμφανίζει ο Πήγασος το 2011 έναντι κερδών προ φόρων ύψους 4.834.176 ευρώ το 2010. Το σύνολο των υποχρεώσεων της εταιρείας μειώθηκε στα 76.324.300 ευρώ και τα ίδια κεφάλαια στο τέλος του προηγούμενου έτους ανήλθαν σε 129.423.147 ευρώ. Σημειώνεται πως από την κύρια δραστηριότητα της εταιρείας αποσχίστηκε ο εκδοτικός κλάδος της εφημερίδας «Έθνος», το οποίο κυκλοφορεί πλέον από τις Εκδόσεις Έθνος. Σε επίπεδο ομίλου οι ζημίες προ φόρων ανήλθαν σε 42.211.579 ευρώ το 2011 έναντι ζημιών 33.544.836 ευρώ το 2010. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών μειώθηκε το 2011 στα 111.117.843 ευρώ από 162.498.027 ευρώ.

Το σύνολο των υποχρεώσεων παρέμεινε σταθερό στα 202.205.466 ευρώ, ενώ τα ίδια κεφάλαια του ομίλου μειώθηκαν σε 27.769.234 ευρώ.


Σχολιάστε εδώ