ΓΕΝΟΣΗΜΑ ΚΑΙ Η ΚΥΡΙΑ ΙΑΤΡΟΣ ΓΚΕΣΤΑΠΟ ΚΑΙ ΟΙ ΕΔΩ ΒΟΥΛΕΣ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ: DA CAPO

Είναι φαιδρά η άνοιξις
λαλούσι τά σπουργίτια
είχουν τάς θύρας ακοικτάς
τά τών Γραικών τά σπίτια.
•••
Υγεία πέμπει ο Βοριάς
αλλέως Τραμουντάνα
καί παίζουσι οι έφηβοι
εις ανοικτήν αλάνα.
•••
Κοράσια αειπάρθενα
με τανυσμένα στήθη
άρρενες, ναί, ιθύφαλλοι
κι η φύσις δίχως ήθη.
•••
Ευάρεστος ο στεναγμός
γονέων καί γειτόνων
τό πάθος, δέ, τής Libido
πενήντα μεγατόνων.
•••
Ουδείς υποψιάζεται
τί μέλλει, τί θά γίνει
ποίος θά διασάλευε
τής πλάσης τήν σαγήνη.
•••
Η φύση βρήκε τήν γλυκιά
καί τήν καλή της ώρα
μά η ζωή ασθμαίνουσα
τραβά τήν ανηφόρα.
•••
Εξάφνου πίπτει καταγής
μιά δροσερά παρθένος.
Άπαντες μαρμαρώσανε
–εχάθη καί τό σθένος.
•••
Μιά κόρη λίγο παρδαλή
μαζεύει τήν ποδιά της
ουρλιάζει: Θέλει φάρμακο
πάσχει απ’ τήν καρδιά της.
•••
Εστί καί κοντοσυγγενής
μέ τήν γλυκιά παθούσα
διά τούτο καί εγίγνωσκε
πώς έπασχε η Ανθούσα.
•••
Δράμουν διά τό φάρμακο
δίπλα εις φαρμακείον
όπου εσύχναζε ιατρός
μέ όνομα οικείον.
•••
Ήτο καί νεωτεριστής
παιδείας Βερολίνου
καί έπαιζε μέ τάς ψυχάς
αισχίστου μαντολίνου.
•••
Τρέχει διά διάγνωσιν
– πράγματι εκ καρδίας
έπασχε τό κοράσιον.
Ούτος δέ, εκ παιδείας
•••
αρπάζει μίαν σύριγγα
γομώνει τόν αυλόν της
καί τήν καρφώνει πάραυτα
στόν εύμορφο μηρόν της.
•••
Άλαλοι πάντες καρτερούν
ιδίως δέ, οι κόρες.
Αύτη όμως τά τίναξε
o tempora! o mores!
•••
Ο Δόκτωρ ασυγκίνητος
ομνύει εις τό πλήθος
διά τού φαρμάκου τήν ισχύ
αλλ’ όχι καί τό ήθος.
•••
Τήν επιούσαν φύτεψαν
τήν κόρη εντός τάφου.
ΓΕΝΟΣΗΜΑ, ΓΕΝΟΣΗΜΑ
έγκυρα δι’ εγγράφου.
………………………………………………………………
Υπάρχουν πολλών ειδών γενοκτονίες
εις τήν Παγκόσμιον Ιστορίαν.
Ουδείς γιγνώσκει τί τέξεται η επιούσα
διά μίαν ακόμη φοράν καί μάλιστα ενθάδε.


Σχολιάστε εδώ