Το σχέδιο εξυγίανσης του Alter μετά την ένταξή του στο άρθρο 99

Ο νόμος, όπως σημειώνεται στην απόφαση, προβλέπει μια τριπλή διαδικασία παρέμβασης του δικαστηρίου. Η παρούσα είναι η «πρώτη απόφαση, που επιτρέπει το άνοιγμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής (άρθρο 100 Πτωχ. Κ.)». Ακολουθεί η «δεύτερη απόφαση, που επικυρώνει ή όχι τη συμφωνία που τυχόν θα συναφθεί μεταξύ του οφειλέτη και εκείνων των πιστωτών που έχουν πλειοψηφία των απαιτήσεων, με τη συμμετοχή του μεσολαβητή (άρθρο 101, παρ. 1 Πτωχ. Κ.)», ο οποίος θα είναι ο οικονομολόγος Γιώργος Κουμής. Ο νόμος προβλέπει και μια «τρίτη απόφαση, που διατάσσει τη λύση της συμφωνίας λόγω μη εκπλήρωσης των όρων της (άρθρο 105 Πτωχ. Κ.)».

Στην απόφαση του Πρωτοδικείου θεωρήθηκε πως η Ελεύθερη Τηλεόραση «βρίσκεται σε οικονομική αδυναμία, όχι όμως σε παύση πληρωμών» και σημειώνεται ότι «με κάποιους από τους μεγαλύτερους πιστωτές της η αιτούσα εταιρεία έχει προβεί σε διαπραγματεύσεις για τη μείωση (haircut) της αγοραίας αξίας των απαιτήσεών τους». Το επιχειρηματικό σχέδιο της εταιρείας για την εξυγίανσή της προβλέπει την εμφάνιση καθαρών κερδών το 2014, με την προϋπόθεση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά 25.600.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 15.000.000 ευρώ θα προέλθουν από την Argo Capital Management και τα υπόλοιπα από τους υφιστάμενους μετόχους. Στην απόφαση περιγράφεται αναλυτικά το σχέδιο εξυγίανσης που έχει υποβάλει η εταιρεία και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την έκδοση υποχρεωτικά μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ύψους 159.200.000 ευρώ, την κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων και την αποπληρωμή επιμέρους ποσών προς τους οφειλέτες. Γίνεται επίσης λόγος για έκδοση δύο ακόμη κοινών ομολογιακών δανείων, 35.000.000 ευρώ και 25.000.000 ευρώ. Στην περίπτωση που οι τράπεζες αρνηθούν την έκδοση του δανείου των 35 εκατ. ευρώ υπάρχει πρόβλεψη για περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 5.000.000 ευρώ παράλληλα με τη διαγραφή απαιτήσεων από πιστωτές. Αλλά ακόμη και στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί ο στόχος της μείωσης των απαιτήσεων των πιστωτών, οι μέτοχοι είναι διατεθειμένοι να προχωρήσουν σε νέα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.


• Ακούγεται πως βρίσκονται σε συζητήσεις ο Β. Μαρινάκης και ο Γ. Κουρής για συμμετοχή του εφοπλιστή στο Alter. Προς το παρόν, σε θεωρητικό επίπεδο.


Σχολιάστε εδώ