Το Μνημόνιο της ντροπής…

Κατάσταση

Το Ελληνικό Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) επέτρεψε τη δημιουργία της Προωθημένης Βάσης Διοικητικής Μέριμνας (FLS), η οποία πρόκειται να εδρεύει στις εγκαταστάσεις Πετρελαίου, Λαδιού Μηχανής και Λιπαντικών του ΝΑΤΟ (POL), στο λιμένα της Σούδας, για υποστήριξη της Επιχείρησης ΕΝΕΡΓΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ (ΟΑΕ). Η Προωθημένη Βάση Διοικητικής Μέριμνας (FLS) επιφορτίζεται με την παροχή βοήθειας σε επιπλέουσες και αερομεταφερόμενες μονάδες σχετικά με τον ανεφοδιασμό, τη συντήρηση, τη διεκπεραίωση επιβατών / ταχυδρομείου / φορτίων (PMC) και τη δραστηριότητα ιατρικής εκκένωσης, προκειμένου να διασφαλίσει την επιχειρησιακή δυνατότητα των συμμαχικών ναυτικών δυνάμεων.

Αποστολή

Το Έθνος Υποδοχής (Ελλάδα) (HN) θα παρέχει υποστήριξη διοικητικής μέριμνας στα Αποστέλλοντα Έθνη (SN) που θα επισκέπτονται την Προωθημένη Βάση Διοικητικής Μέριμνας (FLS) του λιμένα της Σούδας, προκειμένου να ανταποκριθούν σε όλες τις ενέργειες που είναι απαραίτητες για την υποστήριξη των δυνάμεων του ΝΑΤΟ, σε εκτέλεση της Επιχείρησης ΕΝΕΡΓΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ (ΟΑΕ).

Εκτέλεση

Η Ναυτική Διοίκηση του ΝΑΤΟ (CC MAR) στη Νάπολη θα ενεργεί ως η Επιχειρησιακή Διοίκηση του ΝΑΤΟ, ο Διοικητής της Προωθημένης Βάσης Διοικητικής Μέριμνας (FLS) θα εκτελεί τα καθήκοντά του ως Υποδιοικητής στη Ναυτική Διοίκηση του ΝΑΤΟ (CC MAR) στη Νάπολη, και το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό θα αναλάβει τις ευθύνες του Έθνους Υποδοχής.

Ευθύνες

(γ) Ασφαλής αποθήκευση για μικρές ποσότητες φορτίου / ανταλλακτικών / ταχυδρομείου, ανέξοδα, είναι διαθέσιμη στο γραφείο της Προωθημένης Βάσης Διοικητικής Μέριμνας (FLS). Ο Διοικητής της Προωθημένης Βάσης Διοικητικής Μέριμνας (FLS) είναι τελικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των αποθηκευμένων αντικειμένων.

3. Έθνος Υποδοχής (ΗΝ):

α) Οι Ελληνικές Αρχές θα προσδιορίσουν και θα παράσχουν γραφειακές εγκαταστάσεις, αποκλειστικά για την παροχή υποστήριξης Προωθημένης Βάσης Διοικητικής Μέριμνας (FLS) στις δυνάμεις του ΝΑΤΟ. Όλες οι διοικητικές προμήθειες και η υποστήριξη για τη λειτουργία των γραφείων αυτών θα παρέχονται και θα πληρώνονται από το Έθνος Υποδοχής (ΗΝ) (Ελλάδα). Η Βάση Πολεμικού Ναυτικού του λιμένα της Σούδας θα παρέχει οποιαδήποτε βοήθεια μπορεί να απαιτηθεί για τη δημιουργία των γραφείων αυτών. Η ηλεκτρική ενέργεια, η θέρμανση και όλες οι άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες κοινής ωφέλειας θα παρέχονται από το Έθνος Υποδοχής (ΗΝ), ανέξοδα.

β) Το Έθνος Υποδοχής (ΗΝ) θα παρέχει ανέξοδα εμπορική τηλεφωνική πρόσβαση στο γραφείο της Προωθημένης Βάσης Διοικητικής Μέριμνας (FLS).

Νομικές ρυθμίσεις και φοροαπαλλαγές

Όλες οι δραστηριότητες του Διεθνούς Αρχηγείου, οι χώροι επιχειρήσεων, τα ιδιόκτητα ή / και ναυλωμένα από το ΝΑΤΟ σκάφη, αεροσκάφη, οχήματα, το πετρέλαιο, το λάδι μηχανής και τα λιπαντικά (POL) και οι δυνάμεις που παρέχονται στο ΝΑΤΟ θα απαλλάσσονται από όλους τους φόρους, δασμούς, κρατικά διόδια, τέλη και όλες τις παρόμοιες χρεώσεις. Για τους σκοπούς της παρούσας Επιχείρησης, οι απαλλαγές αυτές θα επεκτείνονται και στις Δυνάμεις του Αποστέλλοντος Έθνους (SN). Το Πρωτόκολλο του Παρισιού θα εφαρμόζεται σε οποιοδήποτε Διεθνές Αρχηγείο, Τμήμα Αρχηγείου και απόσπασμα μπορεί να αναπτυχθεί στο Έθνος Υποδοχής (ΗΝ), συνεπεία της εκτέλεσης μιας καθοδηγούμενης από το ΝΑΤΟ επιχείρησης.

Δασμοί

(1) Οι Δυνάμεις μπορούν να εισάγουν και να επανεξάγουν, χωρίς δασμούς, στρατιωτικό εξοπλισμό και περιουσιακά στοιχεία, τα οποία απαιτούνται από τις Δυνάμεις, και εύλογες ποσότητες εφοδίων, προμηθειών και άλλων αγαθών, για αποκλειστική χρήση από τις Δυνάμεις.

(2) Τα αγαθά τα οποία έχουν εισαχθεί στο Έθνος Υποδοχής (ΗΝ) χωρίς δασμούς δεν θα πωλούνται, εκτός αν αυτό επιτραπεί από το Έθνος Υποδοχής (ΗΝ).

β. Τελωνειακοί Φόροι, Χρηματικές Ποινές και Δασμοί. Τα στρατιωτικά φορτία του ΝΑΤΟ / Αποστέλλοντος Έθνους (SN), τα οποία συμμορφώνονται με τις δηλωθείσες Τελωνειακές και Δηλωτικές Φορτίου Διασαφήσεις, θα απαλλάσσονται από φόρους αεροδρομίων / λιμένων / διέλευσης, χρηματικές ποινές, δασμούς, τέλη εισαγωγής ή παρόμοιες χρειώσεις.

γ. Αποστολές Προσωπικού, Ταχυδρομείου και Φορτίου (PMC). Οι αποστολές Προσωπικού, Ταχυδρομείου και Φορτίου (PMC) του ΝΑΤΟ / Αποστέλλοντος Έθνους (SN), οι οποίες συμμορφώνονται με τις δηλωθείσες Τελωνειακές και Δηλωτικές Φορτίου Διασαφήσεις, θα απαλλάσσονται από φόρους αεροδρομίων / λιμένων / διέλευσης, χρηματικές ποινές, δασμούς, τέλη εισαγωγής ή παρόμοιες χρεώσεις.

Όλα δωρεάν!

Επιπλέον όσων που παρατίθενται στην παράγραφο 1.7 (3) το Έθνος Υποδοχής (ΗΝ) θα παρέχει στο ΝΑΤΟ και στα Αποστέλλοντα Έθνη (SN) τις ακόλουθες προμήθειες και υπηρεσίες, δωρεάν:

(1) Γραφεία, χώρους στρατωνισμού και αποθήκευσης, καθώς επίσης και ακίνητα και εγκαταστάσεις συσσιτίου στις στρατιωτικές υποδομές της Προωθημένης Βάσης Διοικητής Μέριμνας (FLS).

(2) Την υφιστάμενη επίπλωση γραφείων και τον εξοπλισμό τους, όπως τα φωτοαντιγραφικά, οι εκτυπωτές και ο εξοπλισμός αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων, και υλικό γραφείου.

(3) Υπηρεσίες Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας, υπηρεσίες στρατιωτικών προσγειώσεων και υπηρεσίες στρατιωτικών επίγειων χειρισμών. Τη χρήση των υποστέγων των στρατιωτικών αεροσκαφών και των χώρων στάθμευσης, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα.

(4) Αεροπορική και επίγεια, εντός της βάσης, μεταφορά του στρατιωτικού προσωπικού και εξοπλισμού.

(5) Τη χρήση του υφιστάμενου και διαθέσιμου εσωτερικού στρατιωτικού συστήματος τηλεπικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένου και του καλωδιακού και ραδιοφωνικού εξοπλισμού.

(6) Υπηρεσίες ιατρικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένης και της σταθεροποίησης και της μεταφοράς σε νοσοκομείο.

(7) Πρόσβαση στον υφιστάμενο στρατιωτικό εξοπλισμό τροφοδοσίας.

(8) Τη διάθεση όλων των εσωτερικών αποβλήτων, ολόκληρης της Επιχείρησης ΕΝΕΡΓΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ (ΟΑΕ) η οποία στρατωνίζεται ή εργάζεται σε μια στρατιωτική εγκατάσταση του Έθνους Υποδοχής (ΗΝ).

(9) Την παροχή όλων των απαραίτητων αδειών διέλευσης και αδειών οχημάτων του ΝΑΤΟ / του Αποστέλλοντος Έθνους (SN) από το Ελληνικό Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ).

(10) Επαρκείς υπηρεσίες κοινής ωφέλειας για τον στρατωνισμό και τους χώρους εργασίας, εντός της στρατιωτικής υποδομής.

Κατόπιν αιτήματος ενός εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του ΝΑΤΟ ή του Αποστέλλοντος Έθνους (SN), το Έθνος Υποδοχής (ΗΝ) θα παρέχει τα ακόλουθα αγαθά και υπηρεσίες, σε βάση κάλυψης του κόστους, εάν προκύψουν πρόσθετες δαπάνες:

(1) Τα αντικείμενα γραφείου, τα οποία είναι διαθέσιμα μέσω υφιστάμενων συμβάσεων με την Ελλάδα, θα αποκτώνται από τους στρατιωτικούς του Έθνους Υποδοχής (ΗΝ), σε βάση κάλυψης του κόστους.

(2) Την εσωτερική και διεθνή εμπορική δημόσια τηλεγραφία και τηλεφωνία (PTT), για οποιαδήποτε χρήση.

(3) Τις εκτυπωτικές, φωτοτυπικές, φωτογραφικές, κινηματογραφικές, ακουστικές και τηλεοπτικές υπηρεσίες από πολιτικές πηγές.

(4) Τις ταχυδρομικές υπηρεσίες.

(5) Τον εξοπλισμό και τα υλικά τα οποία χρησιμοποιούνται κατά τη δημιουργία προσωρινών κατασκευών.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

1. Όλες οι εγκαταστάσεις και οι υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται από το Έθνος Υποδοχής (ΗΝ), όπως αυτές εκτίθενται λεπτομερώς στο παρόν Παράρτημα, θα παρέχονται ανέξοδα στο ΝΑΤΟ και τις Δυνάμεις του Αποστέλλοντος Έθνους (SN), εκτός αν δηλωθεί διαφορετικά.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ι

2. Το Έθνος Υποδοχής (ΗΝ) θα παρέχει γεύματα στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις, ανέξοδα. Το Έθνος Υποδοχής (ΗΝ) θα παρέχει πόσιμο νερό κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, επί πληρωμή.

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

9. Όλες οι απαραίτητες άδειες εισόδου και οι άδειες για τα οχήματα του ΝΑΤΟ / Αποστέλλοντος Έθνους (SN) θα παρέχονται ανέξοδα από το Ελληνικό Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ).

ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

10. Οι Δυνάμεις του ΝΑΤΟ και του Αποστέλλοντος Έθνους (SN) θα βασίζονται πλήρως στο σύστημα υποστήριξης του Έθνους Υποδοχής (HN) για τις συνήθεις και έκτακτης ανάγκης ιατρικές και οδοντιατρικές υπηρεσίες. Το Έθνος Υποδοχής (ΗΝ) θα ενημερώνει το ΝΑΤΟ και τα Αποστέλλοντα Έθνη (SN) για τις ιατρικές δυνατότητές του. Στο πλαίσιο αυτό:

α. Η ιατρική περίθαλψη έκτακτης ανάγκης, η οποία παρέχεται στα στρατιωτικά νοσοκομεία του Έθνους Υποδοχής (ΗΝ), θα είναι ανέξοδη. Η θεραπεία στις πολιτικές ιατρικές εγκαταστάσεις θα είναι επί πληρωμή. Όλες οι δαπάνες, αν υφίστανται, θα πληρώνονται έγκαιρα από το αντίστοιχο Αποστέλλον Έθνος (SN).

Όλα στη διάθεσή του

Το Έθνος Υποδοχής (ΗΝ) θα επιτρέπει στις Δυνάμεις του ΝΑΤΟ και του Αποστέλλοντος Έθνους (SN) να χρησιμοποιούν τα στρατιωτικά ακίνητα και την υποδομή εντός του Έθνους Υποδοχής (ΗΝ), εάν αυτά είναι διαθέσιμα, ανέξοδα. Συγκεκριμένα, στις περιπτώσεις που τα ακόλουθα είναι στρατιωτικά περιουσιακά στοιχεία ή παρέχονται από το στρατιωτικό προσωπικό του Έθνους Υποδοχής (ΗΝ), το Έθνος Υποδοχής (ΗΝ) θα παρέχει ανέξοδα, όταν οι Δυνάμεις του ΝΑΤΟ και του Αποστέλλοντος Έθνους (SN) στρατωνίζονται ή εργάζονται σε μια στρατιωτική εγκατάσταση του Έθνους Υποδοχής (ΗΝ) τα εξής:

(1) Τις εγκαταστάσεις στρατωνισμού, μαζί με τις σχετικές υπηρεσίες δημόσιας ωφέλειας, τα λευκά είδη και τις υπηρεσίες καθαριότητας.

(2) Τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις γραφείων, συμπεριλαμβανομένων και των επίπλων και των στρατιωτικών τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων (δεδομένων και φωνής).

(3) Τον εξοπλισμό γραφείου, συμπεριλαμβανομένων και των γραφείων, των καρεκλών, των τερματικών σταθμών, των φωριαμών αρχειοθέτησης και των τηλεφώνων.

(4) Επαρκή χώρο στάθμευσης για τα οχήματα των Δυνάμεων του ΝΑΤΟ και του Αποστέλλοντος Έθνους (SN).

(5) Τις εγκαταστάσεις για τη συντήρηση και επισκευή των οχημάτων του ΝΑΤΟ και του Αποστέλλοντος Έθνους (SN).

(6) Τις εγκαταστάσεις συσσιτίου.

(7) Τις εγκαταστάσεις πλυντηρίων.

(8) Τη χρήση του γυμναστηρίου και των ψυχαγωγικών εγκαταστάσεων.

α. Το Έθνος Υποδοχής (ΗΝ) θα προβαίνει, ανέξοδα, σε οποιεσδήποτε δευτερεύουσες, αμοιβαία συμφωνηθείσες, αλλαγές στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Έθνους Υποδοχής (ΗΝ), οι οποίες απαιτούνται προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από τις Δυνάμεις του ΝΑΤΟ ή του Αποστέλλοντος Έθνους (SN).


Σχολιάστε εδώ