Μείωση ζημιών α λα γερμανικά

Μείωσε εντυπωσιακά τις ζημίες του ο Alpha στα 35.455.299 ευρώ το 2010 από 108.425.188 ευρώ το 2009. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας μειώθηκε στα 60.121.960 ευρώ το 2010 από 71.580.951 ευρώ το 2009. Σημειώνεται πως τα ποσά μεταξύ των δύο ετών δεν μπορούν να συγκριθούν, καθώς η εταιρεία για λόγους ορθότερης απεικόνισης του ισολογισμού αποφάσισε τη λογιστικοποίηση πρόβλεψης απομείωσης των ασώματων ακινητοποιήσεων που αφορούν πρόγραμμα, κατά 62.547.979 ευρώ. Οι συνολικές ζημίες της εταιρείας αυξήθηκαν σε 357.401.966 ευρώ, ενώ προηγήθηκε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με συμψηφισμό ζημιών κατά 30.999.999 ευρώ. Η μείωση αυτή των ζημιών δείχνει ότι ο Alpha, υπό τη γερμανική διοίκηση, έχει τον τρόπο να διεκδικήσει μια καλύτερη θέση στην ελληνική τηλεοπτική αγορά, αν και βέβαια οι συνολικές ζημίες των 357 εκατ. ευρώ δημιουργούν ένα ερώτημα για τη στάση της γερμανικής πολυεθνικής εταιρείας του RTL, αν δηλαδή θα συνεχίσει ή όχι να χρηματοδοτεί το συγκεκριμένο εγχείρημα. Παρά τη χαμηλή ποιότητα αρκετών προγραμμάτων, με αποκορύφωμα τις «Οικογενειακές ιστορίες», το γεγονός είναι πως το μάνατζμεντ του Alpha έφερε αποτελέσματα.


Σχολιάστε εδώ