Αναχρηματοδότηση δανεισμού για τη Χ. Κ. Τεγόπουλος

Η απόφαση του προέδρου του Χρηματιστηρίου για προσωρινή αναστολή της διαπραγμάτευσης της μετοχής για 10 ημέρες, καθώς η εκδοτική εταιρεία δεν συμμορφώθηκε στα διεθνή λογιστικά πρότυπα, φανερώνει τις αδυναμίες του μηχανισμού της επιχείρησης, αλλά μπορεί να αποτελέσει και την αφορμή για να ξυπνήσουν οι πάντες στην εφημερίδα και να αντιμετωπίσουν αυτά που συμβαίνουν, καθώς το καθεστώς ΔΕΚΟ που επικρατεί στον Νέο Κόσμο απειλεί την επιβίωσή της.

Είναι ενδεικτικό πως στην έκθεσή του ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής εφιστά την προσοχή «στο γεγονός ότι η εταιρεία και ο όμιλος εμφανίζουν συνεχόμενες ζημίες μεγάλου ύψους από τη χρήση 2009 (αρνητικό EBITDA), καθώς και αρνητικές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες» και προστίθεται ότι «αυτές οι συνθήκες υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας, που μπορεί να εγείρει σημαντική αμφιβολία για την ικανότητα της εταιρείας και του ομίλου να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους, εφόσον δεν ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων και της ρευστότητας».

Από την πλευρά της, η εταιρεία αναφέρει ότι «οι υπάρχουσες εγκεκριμένες τραπεζικές πιστώσεις είναι επαρκείς για να καλύψουν ενδεχόμενη στενότητα διαθεσίμων». Σύμφωνα με πληροφορίες, στην «Ελευθεροτυπία» υπάρχει η σκέψη για αναχρηματοδότηση του δανεισμού, ο οποίος παραμένει χαμηλός, παράλληλα με ένα σχέδιο για την αναδιοργάνωση της εταιρείας.

Για να γίνει κάτι τέτοιο, προϋπόθεση είναι να συνταχθεί ένα ρεαλιστικό σχέδιο που θα κατατεθεί στις τράπεζες και θα περιλαμβάνει ρυθμίσεις για την αξιοποίηση της περιουσίας της εκδοτικής επιχείρησης αλλά και για τους εργαζομένους, για μια «Ελευθεροτυπία» που θα λειτουργεί με χαμηλότερο κόστος.


Σχολιάστε εδώ