Χωρίς τεκμηρίωση

Αύριο, Μεγάλη Δευτέρα συγκαλείται η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος. Στις 14 Μαρτίου δημοσιεύτηκε ο ισολογισμός της 31/12/2010. Όπως είναι γνωστό, οι οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, κατάσταση των αποτελεσμάτων χρήσεως και πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως) αποτελούν τον καθρέφτη μιας εταιρείας (και της κεντρικής τράπεζας ως ΑΕ). Δύο από τις βασικές αρχές για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων είναι η αρχή της αλήθειας και η αρχή της απόλυτης σαφήνειας. Οι ορκωτοί ελεγκτές του ισολογισμού της Τράπεζας της Ελλάδος σημειώνουν στην Έκθεσή τους: «Από τον έλεγχό μας προέκυψε ότι στο κονδύλι του Ισολογισμού “Προβλέψεις” περιλαμβάνονται σχηματισμένες προβλέψεις για συντάξεις και λοιπές παροχές προσωπικού ύψους 1.465 εκατ. ευρώ (31 Δεκεμβρίου 2009: 1.275 εκατ. ευρώ), για τις οποίες δεν λάβαμε τεκμηρίωση του τρόπου υπολογισμού τους και κατά συνέπεια δεν είμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε την επάρκειά τους». Πώς συμβιβάζεται αυτή η διαπίστωση με τις παραπάνω αρχές;


Σχολιάστε εδώ