Νέα εποχή για Alter

H προτεινόμενη αύξηση, που έχει στόχο τη βελτίωση των οικονομικών της εταιρείας, εκτιμάται πως είναι πιθανό να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον των επενδυτών, ενώ δεν αποκλείεται να εμφανιστεί και εκπρόσωπος τράπεζας στο μετοχικό κεφάλαιο του Alter. Το βέβαιο είναι πως η ίδια η εταιρεία έχει δηλώσει πολλές φορές και προς το Χρηματιστήριο ότι «το management δεν αλλάζει». Συνεπώς, τόσο η οικογένεια του Γ. Κουρή όσο και ο Κ. Γιαννίκος θα εξακολουθήσουν να έχουν κομβικό ρόλο στην εταιρεία. Όπως αναφέρεται στην έκθεση του διοικητικού συμβουλίου για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, «οι βασικοί μέτοχοι της εταιρείας θα δηλώσουν τις προθέσεις τους για τη διατήρηση ή μη του ποσοστού τους στην εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.1.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην από 26-2-2010 έκτακτη γενική συνέλευση ή σε οποιαδήποτε επαναληπτική αυτής». Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την προτεινόμενη αύξηση θα διατεθούν για την κάλυψη βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. Αυτό, σύμφωνα με το ΔΣ, «θα έχει αποτέλεσμα την ενίσχυση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της εταιρείας και τη σταδιακή μείωση του βραχυπρόθεσμου δανεισμού. Έτσι θα μειωθεί δραστικά και το χρηματοοικονομικό κόστος της εταιρείας».
Το διοικητικό συμβούλιο πρότεινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών μέχρι του ποσού των 120.000.000 ευρώ με την έκδοση νέων κοινών και με δικαίωμα ψήφου ονομαστικών μετοχών. Ακόμη, πρότεινε η τιμή διάθεσης να είναι υπέρ το άρτιον με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων. Η τελευταία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας που έγινε με καταβολή μετρητών ήταν κατά την εισαγωγή των μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Από την έκδοση αντλήθηκαν συνολικά 46.955.000 ευρώ και το καθαρό ποσό από την αύξηση ανήλθε σε 45.047.000 ευρώ μετά την αφαίρεση των εξόδων έκδοσης 1.908.000 ευρώ.


Σχολιάστε εδώ