ΔΙΕΓΡΑΨΑΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟΔΑ 4.693.165.248 ? (2006 – 2007) ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ!

Παρατηρήσεις επί της εξελίξεως των δημοσιονομικών μελετών

1. Η απόκλιση του φόρου εισοδήματος είναι μικρή, στα 270 εκατ. ευρώ, και εναρμονίζεται με τη φοροδοτική ικανότητα των ειλικρινών φορολογουμένων, η οποία κρατεί και την ενεργό ζήτηση. Εάν αυξηθεί από τους ανειλικρινείς φορολογουμένους, τότε, θα είναι επιθυμητή και επιβεβλημένη.
2. Η απόκλιση του φόρου περιουσίας είναι επίσης μικρή, στα 52 εκατ. ευρώ, αλλά, η αύξησή του δεν αναμένεται να επηρεάσει, μεγάλως, τα φορολογικά μεγέθη.
3. Η απόκλιση του ΦΠΑ, στα 656 εκατ. ευρώ, πρέπει νʼ αυξηθεί από την ενεργοποίηση της φορολογικής συνείδησης των πολιτών και των ελεγκτικών μηχανισμών.
4. Ο φόρος συναλλαγών, στα 2 δισ. ευρώ, αναμένεται να υπερδιπλασιαστεί, από την άδικη όμως αύξηση των τελών κυκλοφορίας παλαιών ετών αυτοκινήτων.
5. Η θετική εισροή από την Ευρωπαϊκή Ένωση 4,7 δισ. για το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ανακουφίζει τη δημόσια οικονομία.
6. Τα πραγματικά δημόσια έσοδα, μαζί με τις εισροές από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο 45% κατά το 2008 και στο 47% το 2007, πρέπει να υπερβούν το 60% των όλων δημοσίων εσόδων, ώστε να καλύπτουν όλες τις αμοιβές προσωπικού, από 24 δισ. ευρώ, και
όλες τις λοιπές ανάγκες, από 26 δισ. ευρώ, οι οποίες πρέπει να επανεξετασθούν, με πνεύμα μειώσεώς τους,
ώστε να επιτευχθεί, σταδιακά, η αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους.

ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ
ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ
Ορθή θεώρηση
των δημοσιονομικών μεγεθών

1. Ο βαθμός της συμφωνίας προϋπολογισμού και απολογισμού αποτελεί και το μέτρο της προβλέψεως του πρώτου.
Ο προϋπολογισμός του 2008 υπολείπεται του απολογισμού κατά 26.524.695.574, όπως ο προϋπολογισμός του 2007 υπολείπεται του απολογισμού κατά 26.686.903.807. Η κατάσταση αυτή, αντί να προκαλέσει την αύξηση του προϋπολογισμού 2008 με νέο νόμο, με νέο συμπληρωματικό προϋπολογισμό, κατʼ άρθρο 8 παρ. 2 του Ν. 2362/1995, προκάλεσε την έκδοση της αριθ. 2/97180/31-12-2008 αποφάσεως του υπουργού Οικονομικών, η οποία δεν προβλέπεται από τον νόμο, με την οποία αυξήθηκε ο προϋπολογισμός στις «δαπάνες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών» κατά 26.446.139.564 ευρώ, και οι οποίες προέβλεπαν ποσό 30.000.000 ευρώ.
2. Η διαγραφή δημοσίων εσόδων είναι δυσμενής, για το Δημόσιο, διοικητική πράξη, και, ως εκ τούτου, πρέπει να έχει ειδική και πλήρη αιτιολογία. Διεγράφησαν, λόγω παραγραφής, κατά το έτος 2006, 1.173.848.897 ευρώ, και κατά το έτος 2007 3.519.316.351 ευρώ, από δέκα κυρίως ΔΟΥ (σελ. 14 της Εκθέσεως του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί του Απολογισμού 2007), από τις οποίες ζητήθηκε να γίνει σχετικός έλεγχος.
Διεγράφησαν και κατά το 2008 6.086.367.770 ευρώ, από τα οποία 5.511.351.867 ευρώ, χρέος της «ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ» το οποίο είχε επιβληθεί την 29-10-2007, από τη ΔΟΥ ΦΑΕΕ Αθηνών, «λόγω παρέλευσης του προβλεπομένου χρόνου για την άσκηση προσφυγής ή διοικητικής επίλυσης της διαφοράς». Με το έγγραφο 1033212/1866/ Δ.Ε-Α/
19-3-2008 της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών ελέγχων του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, «εκρίθησαν εμπρόθεσμες οι ασκηθείσες προσφυγές της επιχείρησης και διετάχθη η διαγραφή του χρέους, με την απόφαση αριθ. 2/08/10-4-2008 της ΔΟΥ ΦΑΕΕ Αθηνών. Το εμπρόθεσμο όμως της προσφυγής κρίνεται από το Διοικητικό Πρωτοδικείο, το οποίο θα έκρινε, ενδεχομένως, τη διακοπή της εξηκονθήμερης προθεσμίας ασκήσεως προσφυγής, από την άσκηση διοικητικής προσφυγής, κατά το άρθρο 67 του Ν.2717/1999.
Κατά τα λοιπά, έχει μειωθεί το διαγραφέν ποσό λόγω παραγραφής, στο ποσό των 575.015.903 (6.086.367.770-5.511.351.867) ευρώ, ήτοι, κατά έξι (6) φορές εν σχέσει με το προηγούμενο έτος 2007 και κατά δύο (2) φορές εν σχέσει με το έτος 2006.
Η εφετινή Έκθεση Ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 4-11-2009, διαδήλωση, επί του απολογισμού του 2008, κατά το άρθρο 79 παρ. 7 του Συντάγματος, παραθέτει, εν τέλει, σε παράρτημα και τις παραγραφές των δημοσίων εσόδων, λόγω παραγραφής, κατά τάξιν, των ποσοστών (%) εισπράξεως εκάστης ΔΟΥ, από τα πλέον χαμηλά, όπως της ΔΟΥ Ιωνίας Θεσσαλονίκης, σε ποσοστό εισπράξεων 10,95%, και της ΔΟΥ Α΄ Θεσσαλονίκης, σε ποσοστό εισπράξεως 18,70%.
3. Τα εισπρακτέα υπόλοιπα των ετών 2008 και 2007 και 2006, σε 29 εκατ. ευρώ, 31 εκατ. ευρώ και σε 26 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα, οφείλονται, κατά κανόνα, σε αδυναμία πληρωμής των οφειλετών των. Γιʼ αυτό αποτελεί
ασύγγνωστη σπουδή η εξαγγελία για την είσπραξη απʼ αυτά 10 εκατ. ευρώ.
4. Οι εγγυήσεις του Δημοσίου για δάνεια που εχορηγήθησαν κυρίως σε δημόσιες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις όπου συμμετέχει το Δημόσιο (σελ. 42 της Εκθέσεως του Ελεγκτικού Συνεδρίου) κατά τα έτη 2008, 2007 και 2006, σε 23 εκατ. ευρώ, σε 20 εκατ. ευρώ και σε 18 εκατ. ευρώ, αποτελούν, ουσιαστικά, δημόσιο χρέος, για τούτο επιβάλλεται η προσήκουσα περιστολή των.
5. Το εκάστοτε κεφάλαιο του δημοσίου χρέους πρέπει να προσαυξάνεται και με το ποσό του ποσοστού των τόκων, της ετήσιας δαπάνης εξυπηρετήσεως του δημοσίου χρέους, για να υπολογίζεται το εκάστοτε ύψος του δημοσίου χρέους, ως ακολούθως: (ΠINAKΑΣ Α)
Κατά τα έτη 2004 και 2003, οι τόκοι των δανείων ήσαν 36% και 35% της δαπάνης εξυπηρετήσεως του δημοσίου χρέους.
Όθεν, η σταδιακή μείωση των ποσοστών των τόκων στην ετήσια δαπάνη της εξυπηρετήσεως του δημοσίου χρέους (2008 κατά 16,16%, 2007 κατά 16%, 2006 κατά 27,70%, 2005 κατά 27,41%, 2004 κατά 36% και 2003 κατά 35%) είναι ιδιαίτερα επωφελής.

Καταστροφική δημοσιονομική πορεία
Η δαπάνη εξυπηρετήσεως του δημοσίου χρέους, από 11% κατά το 1981, ανήλθε στο 17% το έτος 1985 για να φθάσει στο 63%, 64% και 62%, κατά τα έτη 1995 και 1996 και 1997 (1995: Δαπάνη χρέους 11.867 δισ. δρχ. σύνολο εξόδων: 18.789 δισ. δρχ. 1996: Δαπάνη 13.376 δισ. δρχ. σύνολο εξόδων: 20.886 δισ. δρχ. Και 1997: Δαπάνη 13.791, σύνολο εξόδων: 22.391 δισ. δρχ.), κατά δε τα έτη 1998, 1999 και 2000 έφθασε η δαπάνη στο 56%, 52% και 48% των όλων δημοσίων εξόδων.
Πού οφείλεται η καταστροφική
εκτίναξη του δημοσίου χρέους;
• Στην άποψη της
εποχής, ότι το κράτος δεν κινδυνεύει από την οικονομία του.
• Στους αντισυνταγματικούς ή άδικους νόμους, οι οποίοι, κατά παράβαση του άρθρου 103 παρ. 2 του Συντάγματος, μετέβαλαν την προσωρινή πρόσληψη προσωπικού για την ενδεχόμενη αντιμετώπιση απρόβλεπτης και επείγουσας ανάγκης, όσο διαρκεί η ανάγκη, σε κανόνα, και έτσι «διορίστηκαν» χιλιάδες υπάλληλοι στο Δημόσιο και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, κατά παράβαση του Συντάγματος.
• Στους αντισυνταγματικούς νόμους οι οποίοι καθιέρωσαν «τα προμέτοχα» και «τις εισπράξεις μελλοντικών εσόδων», μέχρι το 2019, ενώ το Σύνταγμα, στο άρθρο 79, προβλέπει μόνο τον ετήσιας ή διετούς διάρκειας προϋπολογισμό του Κράτους.
• Στον νόμο 1266/1982 που κατάργησε τον Νόμο 3745/1957 που επέτρεπε την έκδοση «εντόκων γραμματίων» μόνο για την πληρωμή παραγωγικών επενδύσεων, και επέτρεψε την πληρωμή και καταναλωτικών δαπανών, όπως οι καταναλωτικές δαπάνες των δημοσίων εκδηλώσεων.
• Στον Νόμο που κατάργησε τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών του Κράτους (Ν.1489/1984), κατά παράβαση του άρθρου 98 του Συντάγματος, για μια πενταετία (1985-1989) μέχρι της καταργήσεώς του, από το έτος 1990, με τον οποίο επανήλθε ο προληπτικός έλεγχος, επί
υπουργίας Σαμαρά.
• Στην ίδρυση διαφόρων κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, με τα οποία παρεξέκλινε η ομαλή ροή του δημοσίου χρήματος και κατευθύνθηκε στις τσέπες των επιτηδείων.
• Στη στελέχωση των διαφόρων υπηρεσιών με επιτηδείους παράγοντες.
Η ανώμαλη ροή του δημοσίου χρήματος δημιούργησε λίμνες απέραντης διαφθοράς, από τις οποίες αρδεύτηκαν γνωστοί και ελεγκτέοι πλουτίσαντες.
Η Νέα Δημοκρατία παρέδωσε τη διακυβέρνηση της χώρας, στο ΠΑΣΟΚ, το έτος 1981, με ένα ετήσιο χρέος 10 ή 11% και με την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το ΠΑΣΟΚ ανέβασε το χρέος της χώρας, ιδίως, κατά τα έτη 1995, 1996, 1997 στα 63%, 64% και 62%, εξάρθρωσε τη δημοσία διοίκηση και καταπολέμησε την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ίδιο πνεύμα της νομιμότητας συνεχίστηκε και συνεχίζεται στη διακυβέρνηση της χώρας, με την επαινετή εξαίρεση της εντάξεως της χώρας μας στο ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα, από το ΠΑΣΟΚ.
Η προσπάθεια αποκρύψεως των αληθών δημοσιονομικών μεγεθών, κατά τα κρίσιμα δημοσιολογιστικά έτη, προς τον σκοπό μειώσεως του ενός ή του άλλου κόμματος εξουσίας, αποτελεί συκοφαντική δυσφήμηση, συνάμα δε και εθνικό έγκλημα.


Σχολιάστε εδώ