«Άναψε κόκκινο» το Eπιστημονικό Συμβούλιο στον Γ. Ραγκούση

Και τούτο γιατί κατά το Σύνταγμα ζητήματα προσλήψεων και διορισμών του προσωπικού της Βουλής ρυθμίζονται κατ’ αποκλειστικότητα από τον Κανονισμό της Βουλής, που σημαίνει ότι η διάταξη του νομοσχεδίου να υπαχθούν και οι προσλήψεις της Βουλής στις διαδικασίες του ΑΣΕΠ απορρίπτεται. Και μένει έκθετος ο υπουργός Γ. Ραγκούσης, που θα πρέπει να ζητήσει ευθύνες από τους συντάκτες του νομοσχεδίου οι οποίοι έδειξαν άγνοια των επιταγών του Συντάγματος και προχειρότητα.
Συγκεκριμένα, η τεκμηριωμένη άποψη του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής, όπως καταγράφεται στην έκθεσή του με ημερομηνία 14 Δεκεμβρίου, σχετικά με τις προσλήψεις στη Βουλή, έχει ως εξής:
«Ως προς τη Βουλή των Ελλήνων, κατ’ άρθρο 65 παρ. 1 του Συντάγματος αυτή ”ορίζει τον τρόπο της ελεύθερης και δημοκρατικής λειτουργίας της με Κανονισμό, που ψηφίζεται από την Ολομέλεια κατά το άρθρο 76 και δημοσιεύεται με παραγγελία του προέδρου της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως”, ο δε Κανονισμός ”καθορίζει την οργάνωση των υπηρεσιών της Βουλής υπό την εποπτεία του προέδρου, καθώς και όλα όσα αφορούν στο προσωπικό της» (άρθρο 65 παρ. 6 εδ. α΄ Συντάγματος).
Από τον συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων συνάγονται τα στοιχεία που προσδίδουν ιδιαιτερότητα στον Κανονισμό της Βουλής (ΚτΒ): το αντικείμενό του, που είναι ο προσδιορισμός της ελεύθερης και δημοκρατικής λειτουργίας της εθνικής αντιπροσωπείας, η οργάνωση των υπηρεσιών της υπό την εποπτεία του προέδρου καθώς και όλα όσα αφορούν στο προσωπικό της, και ο τρόπος με τον οποίο εντάσσεται στην έννομη τάξη, εφόσον δεν συμπράττει στην έκδοση και δημοσίευσή του ο ΠτΔ.
Πράγματι, η αυτονομία της Βουλής εκδηλώνεται με την αποκλειστική αρμοδιότητά της να θεσπίζει, να τροποποιεί, να συμπληρώνει και να ερμηνεύει αυθεντικώς τον Κανονισμό της, χωρίς τη σύμπραξη της εκτελεστικής εξουσίας. Ζητήματα, επομένως, για τα οποία το Σύνταγμα εμπεριέχει επιφυλάξεις υπέρ του ΚτΒ, δεν μπορούν να ρυθμιστούν με νόμο, όπως και αντιστρόφως, στα ζητήματα για τα οποία το Σύνταγμα επιφυλάσσεται υπέρ του νόμου, δεν μπορεί να παρέμβει ο ΚτΒ.
Περαιτέρω, κατά το άρθρο 103 παρ. 6 του Συντάγματος, μόνον οι πέντε πρώτες παράγραφοι του εν λόγω άρθρου, οι οποίες αναφέρονται στην υπηρεσιακή κατάσταση των οργάνων της διοίκησης, έχουν εφαρμογή ”και στους υπαλλήλους της Βουλής”, ”οι οποίοι κατά τα λοιπά”, μεταξύ των οποίων και τα θέματα πρόσληψής τους, ”διέπονται εξ ολοκλήρου από τον Κανονισμό της”.
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι ζητήματα πρόσληψης και διορισμού του προσωπικού της Βουλής ρυθμίζονται κατ’ αποκλειστικότητα από τον Κανονισμό της και, συνεπώς, στερείται ρυθμιστικού περιεχομένου η περίπτωση β) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του υπό συζήτηση νομοσχεδίου».


Σχολιάστε εδώ