Αυξήσεις 5,5% στους τραπεζοϋπαλλήλους!

Η απόφαση κοινοποιήθηκε ήδη προς την Ομοσπονδία Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδος (ΟΤΟΕ) και τις εργοδοτικές οργανώσεις των τραπεζών.

Τα κεντρικά σημεία της νέας κλαδικής συλλογικής σύμβασης των τραπεζοϋπαλλήλων είναι τα ακόλουθα:

• Οι βασικοί μισθοί του Ενιαίου Μισθολογίου για κάθε κατηγορία προσωπικού (κύριο, βοηθητικό και καθαριότητας) αυξάνονται από 4/6/09 κατά 3% και όπως θα έχουν διαμορφωθεί στις 30/9/09 αυξάνονται κατά 2,5% την 1/10/09 και διαμορφώνονται στρογγυλοποιούμενοι στην πλησιέστερη ακέραια μονάδα ευρώ.

• Το επίδομα πολυετίας αυξάνεται από 1,80% σε 1,85% ετησίως, για όλους τους εργαζομένους στις τράπεζες.

• Ενισχύονται οικονομικά οι νέοι εργαζόμενοι στις τράπεζες, αφού το επίδομα πολυετίας χορηγείται σε όλους τους νέους με τη συμπλήρωση του πρώτου έτους υπηρεσίας (αντί του τρίτου έτους υπηρεσίας). Ακόμη:

Συγκροτείται διμερής επιτροπή με αντικείμενο τη μελέτη του ενδεχόμενου μετατροπής της καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας αορίστου χρόνου σε αιτιώδη και την υποβολή των σχετικών προτάσεων. Η σύνθεση της επιτροπής θα είναι επταμελής και θα αποτελείται από έναν εκπρόσωπο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, έναν της Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος, έναν του ΣΕΒ και τρία μέλη από την ΟΤΟΕ. Ως πρόεδρος ορίζεται πρόσωπο κοινής αποδοχής.


Σχολιάστε εδώ