«Έφαγαν» 8.966.745,34 ευρώ σε 7 χρόνια!

Το ποσόν ίσως κρίνεται υπερβολικό, αλλά αυτό το άνοιγμα διαπίστωσε ο ελεγκτής της Οικονομικής Επιθεώρησης Αττικής που έκανε τον έλεγχο, μετά από εντολή της Διεύθυνσης Δημοσίων Διαχειριστικών Προσώπων και ΔΕΚΟ, και κατά το μεγαλύτερο μέρος του το αποδίδει στον «μηχανισμό» που είχαν… στήσει οι τρεις κρατικοί υπάλληλοι που -υποτίθεται- είχαν την ευθύνη να προστατεύουν το δημόσιο χρήμα ελέγχοντας όλα τα παραστατικά αλλά και τα εντάλματα.

Το άνοιγμα των 8,96 εκατ. ευρώ προέκυψε, όπως αναφέρει η έκθεση των ελεγκτών, από την παραβολή των ημερήσιων καταστάσεων εξοφληθέντων χρηματικών ενταλμάτων των δήμων και των νομικών προσώπων αυτών, που επισυνάπτονται στα χρηματικά εντάλματα του Γραφείου Παρακαταθηκών της ΔΟΥ Δάφνης και είχαν υποβληθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, και των καταστάσεων των εξοφληθέντων χρηματικών ενταλμάτων που τηρούνται στους ανωτέρω δήμους και στα νομικά πρόσωπα αυτών.

Από την παραβολή αυτή διαπιστώθηκε ότι στις καταστάσεις των εξοφληθέντων χρηματικών ενταλμάτων που είχαν υποβληθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων περιλαμβάνονταν εντάλματα με ανύπαρκτους αριθμούς ενταλμάτων των δήμων (π.χ. το τελευταίο εξοφληθέν ένταλμα του δήμου κάθε έτους έφερε αριθμό 1065, ενώ στις καταστάσεις υπήρχε κι άλλο ένταλμα, το οποίο έφερε αριθμό 1088). Επίσης διαπιστώθηκε ότι στις αυτές καταστάσεις περιλαμβάνονταν εξοφληθέντα χρηματικά εντάλματα των δήμων ή των νομικών προσώπων αυτών, που έφεραν μεν αντίστοιχο αριθμό με εκείνα που υπήρχαν στους δήμους, αλλά με διαφορετικό ποσό. Επιπλέον, τα ποσά των ανωτέρω εξοφληθέντων ενταλμάτων συνηθέστατα ήταν και πολύ μεγάλα και σε ακέραιο αριθμό, όπως τούτο προδήλως προκύπτει από τους παρατιθέμενους ανωτέρω πίνακες καταλογισμού.

Ο μηχανισμός που είχαν… στήσει οι τρεις υπάλληλοι λειτουργούσε ως εξής:

«Στρατολογούσαν» έμπιστους πολίτες μέσω κάποιου συνοδού υψηλών προσώπων (Τράγκα, Καμμένου κ.λπ.) ονόματι Ηλίας Σταματελάτος, στους οποίους έδιναν 50.000 δραχμές για κάθε μεταφορά.

Ο Κ. Κιούσης, ως ελεγκτής Εσόδων και Εξόδων, υπέγραφε τα εντάλματα του δήμου, καθώς και τις καταστάσεις με τις επιταγές που έπρεπε να εισπράξουν οι δύο δήμοι από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Τις εισπράξεις των επιταγών όμως δεν τις έκαναν υπάλληλοι του δήμου, αλλά τα άτομα που «στρατολογούσε» ο Σταματελάτος, τα οποία τις οπισθογραφούσαν, τις εισέπρατταν και παρέδιδαν τα χρήματα στον Κιούση ή στην Τζαβάρα!

Για κάθε τέτοια συναλλαγή, που ήταν ύψους από 4 μέχρι 93 εκατ. δραχμές, ο κάθε συνεργός έπαιρνε αμοιβή από τον Κιούση 50.000 δρχ.

Στο συμπέρασμά του ο επιθεωρητής του υπουργείου Οικονομικών αναφέρει:

«Οι δύο ελεγκτές Εσόδων και Εξόδων των Δήμων Δάφνης και Υμηττού Κωνσταντίνος Κιούσης και Αγγελική Τζαβάρα ευθύνονται για σοβαρές παραλείψεις και παράνομες ενέργειες κατά την άσκηση των υπηρεσιακών καθηκόντων τους κατά την περίοδο 1996 μέχρι τέλους του έτους 2001, όπως αναλυτικά εκθέτουμε στις επιμέρους παραγράφους της παρούσας έκθεσης. Κρίνουμε μεν αληθείς τους ισχυρισμούς της Αγγελικής Τζαβάρα ότι στηριζόταν στην καλή πίστη και στην εμπιστοσύνη προς τον συνάδελφό της Κωνσταντίνο Κιούση, αλλά δεν την απαλλάσσει τούτο από την ευθύνη, διότι και εκείνη είχε τις ίδιες υποχρεώσεις ως υπόλογος ελεγκτής Εσόδων και Εξόδων του δήμου, και βέβαια δεν κρίνονται ως επαρκείς και βάσιμες οι δικαιολογίες που προβάλλει με τους ισχυρισμούς της, ενώ και η ίδια παραδέχεται ότι έδειξε αδικαιολόγητη αμέλεια για να μη συμβούν οι παράνομες πληρωμές. Επίσης, από τις καταθέσεις των οκτώ εξετασθέντων μαρτύρων που εκτελούσαν χρέη μεταφορέων των χρημάτων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, προκύπτει ότι τα παρανόμως εισπραχθέντα ποσά παραδόθηκαν στον Κιούση Κωνσταντίνο, ενδεχομένως σε ελάχιστες περιπτώσεις και στην Αγγελική Τζαβάρα».

Σ’ άλλο σημείο ο επιθεωρητής σημειώνει:

«Ο διαχειριστής του Γραφείου Παρακαταθηκών ΔΟΥ Δάφνης Δημήτριος Καλλιοτζής, αρμόδιος ταμίας για την εξόφληση των χρηματικών ενταλμάτων των Δήμων Δάφνης και Υμηττού, καθώς και των νομικών προσώπων αυτών, ευθύνεται για σοβαρότατες παραλείψεις κατά την άσκηση των καθηκόντων του». Ακόμη:

«Οι διατελέσαντες διευθυντές της ΔΟΥ Δάφνης και προϊστάμενοι του Γραφείου Παρακαταθηκών Γεώργιος Αναγνωστόπουλος, Γρηγόριος Τροβάς και Όλγα Γεωργακά-Τσιρόζογλου, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες που ενδεχομένως κατέβαλαν, επίσης υπέχουν ευθύνη, διότι κατά τη θητεία τους διενεργήθηκαν παράνομες πληρωμές από Γραφείο Παρακαταθηκών». «Παρότι το ζήτημα των χρεωστικών υπολοίπων των ΟΤΑ τέθηκε υπ’ όψιν και στη γενική διεύθυνση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, υπήρξε ανοχή και δεν λήφθηκαν δραστικά μέτρα για την αντιμετώπισή τους»!

Εξάλλου σημειώνει ο επιθεωρητής ότι:

«Ο διατελέσας δήμαρχος Δάφνης την περίοδο από 1/1/1995 έως 31/12/2002 Χαράλαμπος Σαραντόπουλος ευθύνεται για τη μη σύνταξη και υποβολή των απολογισμών του δήμου για τα έτη της δημαρχίας του». «Επίσης, δεν επέδειξε την προσήκουσα επιμέλεια για τη διερεύνηση των χρεωστικών ανοιγμάτων που εμφανίσθηκαν στον δήμο του και τα οποία του επισημάνθηκαν από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ούτε διερεύνησε από πού προέκυψαν οι υπερβάσεις των πληρωμών του δήμου κατά πολλές εκατοντάδες εκατομμύρια».

«Για τον δήμαρχο του Δήμου Υμηττού Δημήτριο Αργιανά, καθώς και για τον διευθυντή διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών Παναγιώτη Καλογεράκο διατηρούμε επιφυλάξεις για καταλογισμό ευθυνών, αφού όντως δεν ενημερώθηκαν έγκαιρα για τα χρεωστικά ανοίγματα του δήμου τους. Η επιμέλεια όμως για την κατάρτιση των απολογισμών αποτελούσε φροντίδα και των ανωτέρω, παρά το γεγονός ότι δεν τους παρείχαν τα αναγκαία στοιχεία οι δύο αρμόδιοι ελεγκτές Εσόδων και Εξόδων Κωνσταντίνος Κιούσης και Αγγελική Τζαβάρα, οι οποίοι είχαν την έδρα τους στον Δήμο Δάφνης και στην οικεία ΔΟΥ».

Και ο επιθεωρητής καταλήγει ως εξής:

«Συνολική μας εκτίμηση είναι ότι οι επιμέρους παραλείψεις, ανοχές και αμέλειες όλων των ανωτέρω κατά το αναλογούν ποσοστό ευθύνης διευκόλυναν τους δύο ελεγκτές Εσόδων και Εξόδων, ιδίως του Κωνσταντίνου Κιούση, για τη διάπραξη των ατασθαλιών και των παράνομων πληρωμών στους Δήμους Δάφνης και Υμηττού, καθώς και των νομικών προσώπων αυτών. Το ποσό της κατάχρησης που διαπιστώσαμε και καταλογίσαμε εις βάρος των υπευθύνων υπολόγων αγγίζει την πραγματικότητα. Δεν συγκαταλογίσαμε ως συνυπεύθυνα και άλλα πρόσωπα επειδή δεν αποδείχθηκαν ʽʽως λαβόντεςʼʼ έχοντας εισπράξει χρηματικά ποσά από τη διαπιστωθείσα κατάχρηση».

Κατόπιν τούτων, ο επιθεωρητής καταλόγισε στον Κ. Κιούση και στην Αγγ. Τζαβάρα το ποσόν των 16.045.138 ευρώ με την πρώτη καταλογιστική απόφαση και των 2.806.996 ευρώ με τη δεύτερη! Στα ποσά αυτά συμπεριλαμβάνονται και αυτά που κατακράτησαν με τις προσαυξήσεις και τα πρόστιμα.


Σχολιάστε εδώ