Απέρριψε το δικαστήριο την αγωγή του STAR κατά του Τέρενς Κουίκ

Απορρίφθηκε με την υπ’ αριθμόν 1587/2008 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η αγωγή του STAR CHANNEL που ζητούσε από τον Τέρενς Κουίκ 500.000 ευρώ ως ποινική ρήτρα λόγω αθέτησης συμβατικών υποχρεώσεων και 300.000 ευρώ για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης που υπέστη ο σταθμός εξαιτίας της φερόμενης ως αντισυμβατικής συμπεριφοράς του γνωστού δημοσιογράφου.
Ειδικότερα, ο τηλεοπτικός σταθμός υποστήριξε ότι ο Τέρενς Κουίκ προέβη όλως αιφνιδίως και άνευ σπουδαίου λόγου στην εξώδικη καταγγελία της σύμβασης εργασίας του τον Ιούνιο του 2006, παρά το γεγονός ότι είχε προηγηθεί νομότυπη άσκηση του μονομερούς δικαιώματος του σταθμού για παράτασή της κατά έναν χρόνο και συγκεκριμένα έως και την 30ή Ιουλίου του 2007. Η διοίκηση του
STAR CHANNEL θεώρησε «παράνομη» και «υπαίτια» τη συμπεριφορά του δημοσιογράφου, και σ’ αυτό στήριξε την απαίτησή της για την κατάπτωση της προβλεπομένης στη σύμβαση ποινικής ρήτρας των 500.000 ευρώ, όπως και για την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης που θεώρησε ότι υπέστη εξαιτίας της ανατροπής του προγραμματισμού του και έτσι εκτέθηκε στο τηλεοπτικό κοινό.
Το δικαστήριο απέρριψε το σύνολο των ισχυρισμών του STAR CHANNEL και δικαίωσε τον Τέρενς Κουίκ, ο οποίος εκπροσωπήθηκε από τη δικηγορική εταιρεία «Ανδρέας Πάτσης και Συνεργάτες». Συγκεκριμένα, η απόφαση του δικαστηρίου έκρινε ότι η επικαλούμενη από τον τηλεοπτικό σταθμό μονομερής επέκταση της συνεργασίας με τον δημοσιογράφο δεν ασκήθηκε νομότυπα, με αποτέλεσμα την απόλυτη ακυρότητά της, γιατί δεν τηρήθηκε η προβλεπόμενη στη σύμβαση συνεργασίας προθεσμία έγγραφης ειδοποίησης εκ μέρους του τηλεοπτικού σταθμού, με συνέπεια η παράτυπη άσκηση του μονομερούς δικαιώματος του σταθμού να αποτελέσει την αυτοδίκαιη λύση της σύμβασης. Αυτό νομιμοποίησε τον Τέρενς Κουίκ να προβεί σε διαπραγματεύσεις, στα πλαίσια της ελευθερίας της αγοράς, τόσο με το ίδιο το STAR CHANNEL όσο και με άλλους τηλεοπτικούς σταθμούς, προκειμένου να εξασφαλίσει τους καλύτερους κατά το δυνατόν όρους εργασίας.
Το δικαστήριο δικαίωσε επίσης τον
Τέρενς, αποδεχόμενο ότι ουδέποτε κατήγγειλε τη σύμβασή του με το STAR CHANNEL, καθώς αυτή είχε λυθεί αυτοδικαίως για τον παραπάνω λόγο, αλλά αντιθέτως ενημέρωσε εξωδίκως τον σταθμό σε εύλογο χρόνο για τις προθέσεις του να διαπραγματευτεί το επαγγελματικό του μέλλον, ενεργώντας στα πλαίσια της αρχής της καλής πίστης και επιδεικνύοντας συμπεριφορά που σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι προσέβαλε τα συμφέροντα του σταθμού.


Σχολιάστε εδώ