ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΕΣΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΓΩΓΩΝ

Τροπολογία για την κατάργηση της βιομηχανίας των αγωγών έχει καταθέσει από την πλευρά της η ΠΟΕΣΥ εδώ και πάρα πολύ καιρό, πριν από τις εκλογές στην Ομοσπονδία, επί διοικήσεως Τσαλαπάτη. Η τροπολογία καταργεί το ελάχιστο ποσό αποζημίωσης που δημιούργησε τον παραλογισμό των τελευταίων 13 χρόνων, ενώ προσθέτει για πρώτη φορά και τους κανόνες επανόρθωσης. Δηλαδή, εάν υπάρξει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση ότι η εφημερίδα θίγει την τιμή και την υπόληψη του προσώπου, είναι υποχρεωμένη να δημοσιεύσει επανόρθωση, ωσάν να ήταν διαφημιστική καταχώρηση, με βάση το τιμολόγιό της. Το δε κόστος θα καταβάλλεται σε δημόσιο ταμείο. Η κυβέρνηση από την πλευρά της δεν φαίνεται να συζητά καμία πρόταση, διότι θεωρεί πως καταρχήν οι αγωγές με τις υπέρογκες αποζημιώσεις είναι ένα βολικό μέσο πίεσης… Η νέα διοίκηση της ΠΟΕΣΥ δήλωσε πως θα ξεκινήσει καμπάνια για την κατάργηση του καθεστώτος των αγωγών. Η προτεινόμενη τροπολογία έχεις ως εξής:
«Στις περιπτώσεις παράνομης προβολής της τιμής ή της ιδιωτικής ή άλλων εκφάνσεων της προσωπικότητας του ατόμου από τα ΜΜΕ, διατάσσεται από το δικαστήριο που διαπιστώνει την παράνομη προσβολή, εφόσον έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα με την αγωγή με την οποία ζητείται η αναγνώριση της παράνομης προσβολής η αυτούσια ικανοποίηση του προσβληθέντος με τη μορφή της επανόρθωσης κατά τον προσήκοντα και ανάλογα της προσβολής τρόπο. Περαιτέρω αξίωση καταβολής αποζημίωσης (χρηματικής ικανοποίησης) για την παράνομη προσβολή κρίνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου του ΑΚ καταργούμενου του ελάχιστου ποσού χρηματικής ικανοποίησης που ορίζεται στην παρ. 2 αρθ. 9 με τον ν. 1178/81, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 άρθ. 2243/95.
Με υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος θα καθορισθούν οι τρόποι και οι προϋποθέσεις της αυτούσιας ικανοποίησης του προσβληθέντος και η μορφή της επανόρθωσης. Εάν ο υπόχρεος προς επανόρθωση δεν προβεί σε αυτήν ή δεν προβεί σε προσήκοντος σε αυτήν, σύμφωνα με όσα στην υπουργική απόφαση θα ορίζονται, ο θιγείς και νικήσας διάδικος δικαιούται να καταχωρήσει επανόρθωση σε δύο ηλεκτρονικά ή έντυπα ΜΜΕ της επιλογής του. Η σχετική δαπάνη βαρύνει το ΜΜΕ το οποίο διατάχθηκε να προβεί στην επανόρθωση».
Σύμφωνα με την προτεινόμενη τροπολογία, το Μέσο είναι υποχρεωμένο να δημοσιεύει την «ταυτότητα» της εκδικασθείσας υπόθεσης. Η περίληψη θα δημοσιεύεται σε ειδικώς οριζόμενη θέση της εφημερίδας με στοιχεία μεγέθους 8 στιγμών εντός πλαισίου, σε δίστηλο, εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση της τελεσίδικης καταψηφιστικής απόφασης. Κάθε εφημερίδα είναι υποχρεωμένη να ενημερώνει τον Εισαγγελέα για τις δημοσιεύσεις, οι οποίες θα χρεώνονται σύμφωνα με τον διαφημιστικό τους τιμολόγιο. Η περίληψη αυτή θα περιέχει:
α) Τον αριθμό και τη χρονολογία δημοσίευσης της αποφάσεως.
β) Το δικαστήριο που την εξέδωσε.
γ) Το ονοματεπώνυμο του θιγέντος από το επιλήψιμο δημοσίευμα.
δ) Τις φράσεις που κρίθηκαν δυσφημιστικές.
ε) Τα κύρια σημεία του σκεπτικού της αποφάσεως που θεμελιώνουν την καταψηφιστική κρίση.
στ) Το φύλλο της εφημερίδας και την ημερομηνία δημοσιεύσεως του επιλήψιμου δημοσιεύματος.


Σχολιάστε εδώ