Σημαντικός ο ρόλος του ΕΚΕΠΙΣ στη διά βίου κατάρτιση

Το Κέντρο έχει έδρα την Αθήνα και εποπτεύεται από την υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Φάνη Πάλλη Πετραλιά. Κύριος στόχος του Κέντρου είναι να διασφαλίσει την ποιότητα στην επαγγελματική κατάρτιση και να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών κατάρτισης.
Κύριο μέλημα του Οργανισμού είναι με τις παροχές του να δυναμώνει και να κάνει πιο αξιόπιστη την επαγγελματική κατάρτιση και βρίσκεται πάντα στην πρώτη γραμμή όσον αφορά στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και στην απασχόληση.
Κύριο έργο του ΕΚΕΠΙΣ είναι η διασφάλιση της ποιότητας όλων των συντελεστών της παρεχόμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα, μέσω της Πιστοποίησης των Φορέων Επαγγελματικής Κατάρτισης όπως είναι τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), τα Εξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης για άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, του ανθρώπινου δυναμικού, όπως οι Εκπαιδευτές Ενηλίκων, τα Στελέχη Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (ΣΥΥ), των Επαγγελματικών Περιγραμμάτων (Προφίλ), των Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, καθώς και των Γνώσεων, Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων.

Βασικά σημεία του συστήματος

Το σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων είναι μια συγκροτημένη και ολοκληρωμένη διαδικασία που περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα βήματα για την πιστοποίηση των εκπαιδευτών ενηλίκων.
Η εφαρμογή του Συστήματος Πιστοποίησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων προβλέπει τέσσερις κύριες δράσεις:
* την ένταξη στο Εισαγωγικό Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων (Μητρώο Α’),
* την εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων,
* την ένταξη στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων (Μητρώο Β’), και
* τη διαχείριση αλλαγών των στοιχείων των ενταγμένων στα Μητρώα Εκπαιδευτών Ενηλίκων του ΕΚΕΠΙΣ (Μητρώο Α’ και Β’).
Η εγγραφή στα Μητρώα Εκπαιδευτών Ενηλίκων του ΕΚΕΠΙΣ παρέχει πολλά πλεονεκτήματα στον καταρτιζόμενο, καθώς του δίνει τη δυνατότητα απασχόλησης στα συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ προγράμματα κατάρτισης με την ιδιότητα του Εκπαιδευτή Ενηλίκων.
Η ένταξη στα Μητρώα του ΕΚΕΠΙΣ αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανάληψη διδακτικού έργου. Εντάσσει σε έναν ευρύτερο κοινό χώρο του ανθρώπινου δυναμικού, που δραστηριοποιείται στο πεδίο της διά βίου κατάρτισης. Επίσης, παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε έναν ευρύ κύκλο δράσης και πληροφόρησης. Για την καλύτερη ενημέρωση των καταρτιζόμενων αποστέλλεται σε όλους τους εκπαιδευτές το τριμηνιαίο περιοδικό του ΕΚΕΠΙΣ Καταρτίζειν, με πληροφορίες για όλες τις τρέχουσες εξελίξεις σε θέματα διά βίου κατάρτισης, ευρωπαϊκής πολιτικής, συνέδρια, επιστημονικές ανακοινώσεις, μελέτες κ.ά. Το περιοδικό αποτελεί «χώρα» συνάντησης των εκπαιδευτικών και βήμα έκφρασης απόψεων, ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών. Στο περιοδικό όλοι οι εκπαιδευτές μπορούν να αποστέλλουν άρθρα προς δημοσίευση.
Το ΕΚΕΠΙΣ δίνει επίσης τη δυνατότητα στους εκπαιδευτές να παρακολουθήσουν πιστοποιημένα προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών και να εμπλουτίσουν τις παιδαγωγικές γνώσεις και δεξιότητές τους. Τα Μητρώα Εκπαιδευτών λειτουργούν και ως σύγχρονο εργαλείο δικτύωσης και επικοινωνίας στο Διαδίκτυο.
Τα στοιχεία των ενταγμένων στα Μητρώα Εκπαιδευτών προβάλλονται σε ειδική βάση δεδομένων στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΠΙΣ www.ekepis.gr, από όπου οι φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης μπορούν άμεσα και απευθείας να αναζητούν τους συνεργάτες τους εκπαιδευτές.

Έμφαση στην ανάπτυξη και πιστοποίηση

Το ΕΚΕΠΙΣ σήμερα διοικείται από ένα επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο με Πρόεδρο τον κ. Ευθύμιο Δρόσο και Γενικό Διευθυντή τον κ. Γρηγόριο Τσερεγκώφ. Το «ΠΑΡΟΝ» μίλησε με τον Πρόεδρο του Οργανισμού για το έργο και τη λειτουργία του ΕΚΕΠΙΣ.
Ο κ. Δρόσος έχει αναπτύξει πολύπλευρη επιστημονική και κοινωνική δράση. Είναι ιδρυτικό μέλος πολλών επιστημονικών ενώσεων και πολιτισμικών σωματείων και είναι πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής, των Πολιτικών Επιστημών και της Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Διετέλεσε Νομάρχης Ευβοίας και Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΙΔΕΚΕ).

// Κ. Πρόεδρε, ποιο είναι το έργο του ΕΚΕΠΙΣ μέχρι σήμερα;
– Το ΕΚΕΠΙΣ έχει ως κύριο αντικείμενο την πιστοποίηση των Φορέων και Ανθρώπινου Δυναμικού της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης. Σήμερα είναι επιτακτική η ανάγκη να ανταποκριθούμε στα νέα δεδομένα και στις εξελίξεις που διαδραματίζονται τόσο στη χώρα μας όσο και στο ευρωπαϊκό και διεθνές γίγνεσθαι.
Αγωνιζόμαστε, με ευθύνη και αποφασιστικότητα, για την ενίσχυση της στρατηγικής θέσης του ΕΚΕΠΙΣ στον χώρο της διά βίου μάθησης και ειδικότερα της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, για την αναβάθμιση της οργανωτικής δομής και των κανονιστικών λειτουργιών του φορέα, για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του πολίτη. Πορευόμαστε πάντα με γνώμονα τις αρχές της έντιμης και ορθολογικής διαχείρισης των κοινοτικών πόρων και του δημοσίου χρήματος και ενδυναμώνουμε τις θεσμικές λειτουργίες με διαφανείς και αξιόπιστες διαδικασίες, στο πλαίσιο της συλλογικής προσπάθειας, για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και τη βελτίωση της απασχολησιμότητας στη χώρα μας.
Θέτουμε το στοίχημα της αποτελεσματικότητας, της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Στην προσπάθεια αυτή έχουμε την ενθάρρυνση και τη στήριξη της υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κ. Φάνης Πάλλη – Πετραλιά.

// Σε ποιον τομέα δίνει έμφαση ο οργανισμός;
– Αυτή την περίοδο η ανάπτυξη και η πιστοποίηση των Επαγγελματικών Προγραμμάτων είναι ο στόχος μας, αφού αποτελούν βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη αποτελεσματικών προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Αναλύονται σε απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες και εναλλακτικές διαδρομές απόκτησης επαγγελματικών προσόντων.
Σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους και μετά από διεθνή διαγωνισμό έχουν εκπονηθεί και αναπτυχθεί τα πρώτα 55 επαγγελματικά περιγράμματα, τα οποία βρίσκονται σε διαδικασία πιστοποίησης από το ΕΚΕΠΙΣ.
Σύντομα θα μας δοθεί η δυνατότητα να τα παρουσιάσουμε. Επίκειται η εκπόνηση μέχρι το τέλος του 2009 άλλων 135 περίπου επαγγελματικών περιγραμμάτων και προς την κατεύθυνση αυτή έχει αρχίσει διαβούλευση με τους κοινωνικούς φορείς, προκειμένου να δρομολογηθούν οι διαδικασίες για την προκήρυξη νέου διεθνούς διαγωνισμού.
Ένας άλλος τομέας στον οποίο δίνει έμφαση το ΕΚΕΠΙΣ και συνδέεται με την ανάπτυξη των περιγραμμάτων είναι η πιστοποίηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Με τον τρόπο αυτό, ενισχύεται η αναγνώριση από την αγορά εργασίας των επαγγελματικών προσόντων του εργατικού δυναμικού και βελτιώνονται οι προοπτικές απασχόλησης του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας γενικότερα.
Θέλω να τονίσω εδώ τη στενή συνεργασία του φορέα με τη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του υπουργείου Απασχόλησης, καθώς και με τους κοινωνικούς εταίρους. Αποδίδουμε έμφαση στην κατάρτιση του εργαζόμενου πληθυσμού.
Όλοι οι ποσοτικοί και ποιοτικοί στόχοι που έχει θέσει ο φορέας υπερκαλύφθηκαν, γεγονός που επιβεβαιώθηκε στη συνάντηση στις 29 Μαΐου με τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.


Σχολιάστε εδώ