ΟΙ ΖΗΜΙΕΣ ΚΛΕΒΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Tα νούμερα της ΕΡΤ ΑΕ παρουσιάστηκαν επιτέλους
επίσημα. Το «Π» επιβεβαιώθηκε πανηγυρικά. Η κρατική τηλεόραση εξακολουθεί να είναι ζημιογόνος: Με 130 εκατ. ευρώ σωρευτικές ζημίες, ζημίες χρήσης 5,3
εκατ. ευρώ, με το ανταποδοτικό τέλος να έχει αυξηθεί κατά 30%! Ενώ την περίοδο 2005-06 τα έσοδα από το ανταποδοτικό τέλος ήταν 258,24 εκατ. ευρώ, την περίοδο 1.7.2006 – 31.12.2007 ανήλθαν σε 440 εκατ. ευρώ (80,74% των συνολικών εσόδων). Και επειδή τα νούμερα διαβάζονται από τον καθέναν διαφορετικά, το «Π» δίνει σήμερα την εικόνα της ΕΡΤ σε αριθμούς με βάση επίσημα έγγραφα της διοίκησης: Τον Ισολογισμό, την Έκθεση διαχείρισης 1.7.2006 – 31.12.2007 και τον Απολογισμό 1.7.2006 – 31.12.2007. Ο καθένας ας βγάλει τα συμπεράσματά του.
Οικονομικά περιόδου Παναγόπουλου
Χρήση Κύκλος Καθαρά Ζημίες εις
εργασιών αποτελέσματα νέον
προ φόρων
2004-05 263.527.652 -28.627.355 -109.705.435
2005-06 308.216.522 -15.568.703 -125.274.138
1.7.2006- 528.964.314 -5.388.799 -130.662.937
31.12.2007
Ο Χ. Παναγόπουλος διορίστηκε πρώτη φορά στην ΕΡΤ ως αναπληρωτής πρόεδρος στις 11 Οκτωβρίου 2004. Τον Δεκέμβριο του 2005 το ανταποδοτικό τέλος αυξήθηκε από 3,24 ευρώ σε 4,24 ευρώ τον μήνα, ανά νοικοκυριό.
Βασικά οικονομικά μεγέθη
Κατηγορίες Ποσά
Συνολικά έσοδα* 551.956.941
Έξοδα* 535.674.758
Πρωτογενή αποτελέσματα +16.282.182
Επιβαρύνσεις από αναπόσβεστα
μεταφερόμενα βάρη 21.670.981
Τελικά αποτελέσματα -5.388.799
Ζημίες εις νέον -130.662.937
Κύκλος εργασιών** 528.964.314
Κόστος πωλήσεων** 447.893.612
Επενδύσεις 10.419.200
Υποχρεώσεις υπόλοιπο ταμείων
Ν 2747/99, πληρωτέο από 1.1.09 69.211.844
*Με βάση την έκθεση διαχείρισης 1.7.2006 – 31.12.2007.
**Με βάση τον ισολογισμό.
Ανάλυση εσόδων*
Κατηγορίες Ποσά
Ανταποδοτικό τέλος 440.715.615
Διαφημίσεις – χορηγίες 65.999.247
Λοιπά έσοδα 18.375.381
Οικονομικές ενισχύσεις 8.148.550
Έσοδα – παροχή υπηρεσιών 7.611.672
Πώληση τευχών «Ραδιοτηλεόρασης» 5.018.585
ΣΥΝΟΛΟ 545.867.052
*Με βάση τον Απολογισμό οικονομικής χρήσης.
Κόστος λειτουργίας και εργασίας*
Κατηγορίες Ποσά
Γενική Διεύθυνση τηλεόρασης 138.598.601
ΓΔ Ενημέρωσης 48.351.019
ΕΡΤ3 21.610.828
ΓΔ Ραδιοφωνίας 18.168.391
Επίγεια ψηφιακή 17.352.298
Φεστιβάλ τραγουδιού 1.382.683
Eurovision 606.585
Αριθμός μόνιμων εργαζομένων 3.719
Αριθμός συμβασιούχων 500-1.100
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 233.319.656
Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων
επαγγελματιών 43.337.226
*Με βάση τον Απολογισμό οικονομικής χρήσης.

Κόστος προγράμματος *
Κατηγορίες Ποσά
Κόστος αθλητικών προγραμμάτων 48.000.000
Κόστος προγραμμάτων κυριότητας ΕΡΤ 42.500.000
Κόστος μισθωμένου προγράμματος 18.000.000
*Με βάση τη συνέντευξη Τύπου.


Σχολιάστε εδώ