ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΧΡΥΣΑΦΙ ΤΙΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ!

Κατ’ αρχάς, «οργανωμένο ταξίδι», όπως μας ενημερώνουν οι καταναλωτικές οργανώσεις, είναι κάθε ταξίδι που προσφέρεται από τουριστικά γραφεία που λειτουργούν νόμιμα (δηλαδή με σήμα του ΕΟΤ), υπερβαίνει τις 24 ώρες ή περιλαμβάνει διανυκτέρευση και περιλαμβάνει δύο, τουλάχιστον, από τις ακόλουθες υπηρεσίες: μεταφορά, διαμονή ή/και κάποια άλλη υπηρεσία η οποία δεν είναι συμπληρωματική της μεταφοράς και της διαμονής (π.χ. συμμετοχή σε επαγγελματική, πολιτιστική ή καλλιτεχνική συνάντηση ή εκδήλωση κ.λπ.).
Το οργανωμένο ταξίδι μπορεί να πωλείται με συνολική τιμολόγηση ή με χωριστή τιμολόγηση των επί μέρους υπηρεσιών που το απαρτίζουν.
Οι υπηρεσίες που πρέπει να προσφέρονται σε «πακέτα» διακοπών, οι υποχρεώσεις των ταξιδιωτικών γραφείων, αλλά και τα δικαιώματα των καταναλωτών που υπογράφουν σχετικές συμβάσεις αναφέρονται αναλυτικά στο Προεδρικό Διάταγμα 339/96, που αφορά τις υποχρεώσεις των διοργανωτών και των πωλητών οργανωμένων ταξιδιών και περιηγήσεων και τα αντίστοιχα δικαιώματα των καταναλωτών, το οποίο εκδόθηκε σε εφαρμογή της Οδηγίας 90/314/ΕΟΚ «για τα οργανωμένα ταξίδια και τις οργανωμένες διακοπές και περιηγήσεις».
Τι προβλέπει
το σχετικό
διάταγμα
Η νομοθεσία για τα οργανωμένα ταξίδια προβλέπει την υποχρέωση του διοργανωτή ή πωλητή του ταξιδιού να κοινοποιεί στον καταναλωτή την περιγραφή του καθώς και την τιμή του, πριν από τη σύναψη της σύμβασης, χωρίς να περιλαμβάνει απατηλές ενδείξεις. Ο διοργανωτής δεν υποχρεώνεται να διαθέτει διαφημιστικά φυλλάδια για την ενημέρωση των καταναλωτών, όταν, όμως, το κάνει θα πρέπει να αναφέρει με σαφή τρόπο την τιμή και πληροφορίες για τον προορισμό, τα μέσα μεταφοράς (χαρακτηριστικά και κατηγορίες), τον τύπο του καταλύματος (ανέσεις και χαρακτηριστικά), τα παρεχόμενα γεύματα, το δρομολόγιο, πληροφορίες, σχετικά με τα διαβατήρια κ.λπ., την προκαταβολή και, στην περίπτωση που η πραγματοποίηση του οργανωμένου ταξιδιού απαιτεί έναν ελάχιστο αριθμό ατόμων, την προθεσμία για την ειδοποίηση του καταναλωτή αν ματαιωθεί το ταξίδι.
Στον καταναλωτή πρέπει να παρέχονται, πριν από τη σύναψη της σύμβασης, γραπτώς ή με άλλη μορφή, γενικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους που ισχύουν όσον αφορά τα διαβατήρια, τις θεωρήσεις, τον απαιτούμενο για την έκδοσή τους χρόνο καθώς και τυχόν υγειονομικές διατυπώσεις. Επίσης, πρέπει να παρέχονται στον καταναλωτή, εγκαίρως, πληροφορίες σχετικά με τα ωράρια, τις ενδιάμεσες στάσεις, τις ανταποκρίσεις, τη θέση του ταξιδιώτη καθώς και το όνομα, τη διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου του τοπικού αντιπροσώπου του διοργανωτή, ελλείψει δε αυτού, τα στοιχεία των τοπικών φορέων, που μπορούν να βοηθήσουν σε περίπτωση δυσχερειών. Πριν από τη σύναψη της σύμβασης, ο καταναλωτής πρέπει να ενημερώνεται σχετικά με τους όρους ασφάλισης του ταξιδιού.
Τι γίνεται με τις τιμές
Οι καθοριζόμενες στη σύμβαση τιμές δεν μπορούν να μεταβληθούν σε βάρος του καταναλωτή, εκτός εάν επέλθουν μεταβολές σχετικές με το κόστος της μεταφοράς, τα τέλη και τους φόρους που οφείλονται για ορισμένες υπηρεσίες καθώς και τις τιμές συναλλάγματος. Ακόμα, όμως, και αν συντρέχουν αυτές οι εξαιρετικές περιπτώσεις, η συμβατική τιμή δεν μπορεί να μεταβληθεί στο χρονικό διάστημα των 20 ημερών πριν από την αναχώρηση.
Εάν, πριν από την αναχώρηση, ο διοργανωτής υποχρεωθεί να τροποποιήσει, σε σημαντικό βαθμό, ένα από τα ουσιαστικά στοιχεία της σύμβασης, όπως είναι π.χ. η τιμή, πρέπει να το γνωστοποιήσει το ταχύτερο δυνατόν στον καταναλωτή, ο οποίος έχει τις εξής δύο δυνατότητες: α) είτε να καταγγείλει τη σύμβαση, χωρίς να υποστεί κυρώσεις, β) είτε να αποδεχθεί μια τροποποιητική πράξη της σύμβασης που θα καθορίζει τις τροποποιήσεις και τις επιπτώσεις τους στις τιμές. Σε περίπτωση που ο καταναλωτής καταγγείλει τη σύμβαση, αλλά και εάν, για οποιονδήποτε λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του καταναλωτή, ο διοργανωτής ματαιώσει το ταξίδι, ο καταναλωτής δικαιούται: α) είτε να απαιτήσει ένα άλλο οργανωμένο ταξίδι ίδιας ή ανώτερης ποιότητας β) είτε να ζητήσει την επιστροφή των καταβληθέντων από αυτόν ποσών.
Ουσιώδης όρος της σύμβασης, ο οποίος επιβάλλεται από τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος, είναι η παροχή εγγύησης στον καταναλωτή για την καλή εκτέλεση της σύμβασης και για την άμεση επιστροφή των καταβληθέντων, σε περίπτωση αφερεγγυότητας ή πτώχευσης.
Η εγγύηση αυτή εξασφαλίζεται με τη μορφή της υποχρεωτικής ασφάλισης των αντίστοιχων κινδύνων (πλημμελής εκτέλεση της παροχής, αφερεγγυότητα ή πτώχευση του διοργανωτή ή πωλητή). Δυστυχώς, όμως, η ασφάλιση αυτή δεν μας καλύπτει σε περιπτώσεις ατυχημάτων ή κλοπής των προσωπικών μας ειδών.
Η πληρωμή με πιστωτική κάρτα
και η ασφάλιση του ταξιδιού
Πολλές πιστωτικές κάρτες παρέχουν καλύψεις στους κατόχους τους οι οποίες μπορούν να φανούν χρήσιμες σε περίπτωση ατυχημάτων, κλοπής, καθυστέρησης κ.λπ., με την προϋπόθεση ότι τα έξοδα μετάβασης ή διαμονής έχουν πληρωθεί με πιστωτική κάρτα.
Η τράπεζα μας αποζημιώνει για προσωπικό μας ατύχημα κατά τη διάρκεια των διακοπών, αντικαθιστά τα αντικείμενα που αγοράσαμε με την πιστωτική κάρτα, αν αυτά απολεσθούν, καλύπτει τα έξοδα στα οποία τυχόν θα υποβληθούμε εξαιτίας μιας καθυστερημένης πτήσης, ενώ σε περίπτωση καθυστέρησης παραλαβής των αποσκευών μας μας καλύπτει τα έξοδα για την αγορά ειδών πρώτης ανάγκης.
Μια άλλη δυνατότητα που παρέχουν ορισμένες ασφαλιστικές εταιρείες είναι η τουριστική βοήθεια. Με την κάλυψη αυτή, σε περίπτωση ατυχήματος, μας παρέχεται μεταφορά από τον τόπο του ατυχήματος στην οικία μας, με ταυτόχρονη παραλαβή των αποσκευών και προσωπικών μας ειδών, γίνεται επιτόπου επισκευή του οχήματός μας, αν αυτό είναι δυνατό, μας παρέχεται φύλαξη του αυτοκινήτου και χρήσιμες πληροφορίες για τον προγραμματισμό των διακοπών μας.
Εάν, μετά την αναχώρηση, υπάρξει αδυναμία παροχής σημαντικού τμήματος των προβλεπόμενων στη σύμβαση υπηρεσιών, ο διοργανωτής προβαίνει σε άλλους διακανονισμούς, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση του καταναλωτή, για τη συνέχιση του ταξιδιού και, ενδεχομένως, αποζημιώνει τον καταναλωτή. Όταν δεν είναι δυνατό να επέλθει τέτοιος διακανονισμός ή ο καταναλωτής δεν τον αποδέχεται, ο διοργανωτής παρέχει στον καταναλωτή μεταφορικό μέσο για να επιστρέψει στον τόπο αναχώρησης ή σε άλλο συμφωνημένο σημείο επιστροφής και, ενδεχομένως, του παρέχει αποζημίωση.¨


Σχολιάστε εδώ