Ποιοι δικαιούνται το ειδικό εποχικό βοήθημα

Σχετική απόφαση υπέγραψε ο διοικητής του ΟΑΕΔ Γιώργος Βερναδάκης, καλώντας τους δικαιούχους να υποβάλουν τις απαιτούμενες αιτήσεις για την είσπραξη του βοηθήματος.

Δικαιούχοι είναι: Οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί, πλινθοποιοί, αγγειοπλάστες, δασεργάτες, ρητινοσυλλέκτες, καπνεργάτες, μουσικοί-μέλη του οικείου επαγγελματικού τους σωματείου, υποδηματεργάτες, μισθωτοί ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, χειριστές εκσκαπτικών, ανυψωτικών, οδοποιητικών, γεωτρητικών μηχανημάτων, ηθοποιοί – τεχνικοί κινηματογράφου και τηλεόρασης, χειριστές και βοηθοί χειριστές κινηματογράφου, ελεγκτές κινηματογράφου και θεάτρου, ταμίες κινηματογράφου και θεάτρου, μισθωτοί τουριστικών και επισιτιστικών κλάδων και σμυριδεργάτες.

Δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μαζί με την αίτηση για την είσπραξη του ειδικού εποχικού βοηθήματος στον ΟΑΕΔ του τόπου κατοικίας του ασφαλισμένου (ή διά αντιπροσώπου ή μέσω του ταχυδρομείου ή μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών) και είναι τα εξής:

Νόμιμα θεωρημένα

φωτοαντίγραφα:

1. αποσπάσματος ατομικού ασφαλιστικού λογαριασμού (ενσήμων) για το έτος 2006,

2. αστυνομικής ταυτότητας,

3. εκκαθαριστικού αρμόδιας ΔΟΥ για τα εισοδήματα έτους 2006 και

4. άδειας διαμονής ή βεβαίωσης ότι έχουν καταθέσει δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας διαμονής προκειμένου περί αλλοδαπών. Η άδεια διαμονής πρέπει να ισχύει την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης (17/9 έως 20/12).

Επίσης (σε πρωτότυπα):

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία να δηλώνουν:

•Οι μεν οικοδόμοι ότι:

α) ασκούν αποκλειστικά το επάγγελμα και

β) ότι δεν είναι εργολάβοι ή υπεργολάβοι ούτε απασχολούν περισσότερους από τρεις μισθωτούς.

•Οι λοιπές κατηγορίες ασφαλισμένων ότι:

α) ασκούν αποκλειστικά το επάγγελμα και

β) οι σμυριδορύκτες Νάξου οφείλουν να προσκομίζουν και τη βεβαίωση της οικείας αρχής, σύμφωνα με τη με αριθμ. 30659/31-3-89 υπουργική απόφαση, για την απόδειξη του τόπου κατοικίας τους.

Προϋποθέσεις χορήγησης

(ημερομίσθια)

= Οικοδόμοι

1. Να έχουν πραγματοποιήσει 95-210 ημέρες εργασίας μέσα στο 2006. Καθώς στις ημέρες αυτές συμπεριλαμβάνεται η προσαύξηση 20% και οι αναλογούσες ημέρες άδειας, ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 73 μέχρι 163 πραγματικές ημέρες εργασίας (Η.Ε.).

2. Να μην είναι εργολάβοι ή υπεργολάβοι οικοδομικών εργασιών ούτε να απασχολούν περισσότερους από 3 μισθωτούς.

3. Να απασχολούνται αποκλειστικά στον κλάδο.

•Άλλες κατηγορίες (πλην οικοδόμων)

1. Να έχουν πραγματοποιήσει το 2006 από 50 έως 210 ημέρες ασφάλισης στον κλάδο τους.

2. Το σύνολο των ημερομισθίων που έχουν πραγματοποιήσει το 2006 να μην υπερβαίνει τα 240 ημερομίσθια.

3. Τα ημερομίσθια που έχουν τυχόν πραγματοποιήσει σε άλλους κλάδους κατά το 2006 να μην είναι μεγαλύτερο απ’ αυτά που πραγματοποίησαν στον επαγγελματικό κλάδο ως μέλη του οποίου ζητούν το βοήθημα.

•Πρόσθετες προϋποθέσεις για ειδικές κατηγορίες:

1. Δασεργάτες – ρητινοσυλλέκτες και σμυριδορύκτες Νάξου: Να έχουν πραγματοποιήσει το 2006 από 50 έως 240 ημέρες ασφάλισης στον κλάδο τους.

2. Μισθωτοί τουριστικών και επισιτιστικών επαγγελμάτων: Να έχουν πραγματοποιήσει το 2006, τουλάχιστον, 75 ημερομίσθια στον κλάδο τους και όχι περισσότερα από 50 ημερομίσθια κατά τη χρονική περίοδο από 1η Οκτωβρίου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2006.

Πώς ορίζεται το ύψος του ειδικού εποχικού βοηθήματος

Το ύψος του ειδικού εποχικού βοηθήματος ορίζεται κατά επάγγελμα ως εξής:

•Οικοδόμοι: στο 70% του 37πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.

•Σμυριδεργάτες: στο 70% του 50πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.

•Δασεργάτες, ρητινοσυλλέκτες, καπνεργάτες, αγγειοπλάστες, κεραμοποιοί – πλινθοποιοί, μισθωτοί ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης: στο 70% του 35πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.

•Μουσικοί, τραγουδιστές, ηθοποιοί, υποδηματεργάτες, χειριστές και βοηθοί χειριστές κινηματογράφου, ελεγκτές θεάτρου και κινηματογράφου, ταμίες κινηματογράφου και θεάτρου, τεχνικοί κινηματογράφοι και τηλεόρασης, ταξιθέτες θεάτρου και κινηματογράφου, χειριστές εκσκαπτικών, ανυψωτικών, οδοποιητικών κ.λπ. μηχανημάτων, μισθωτοί τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου: στο 70% του 25πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.


Σχολιάστε εδώ