Ιδιώτες στη θυγατρική της ΕΡΤ!

Πρόκειται για κίνηση που ίσως αλλάξει το τοπίο, καθώς η θυγατρική της ΕΡΤ δεν χρειάζεται άδεια ούτε για συνδρομητικές υπηρεσίες σύμφωνα με τον νόμο 2644/1998, αλλά ούτε και για ψηφιακές, σύμφωνα με το νομοσχέδιο Ρουσόπουλου!

Καθοριστικό είναι και το ποσό με το οποίο ενισχύεται η εταιρεία, από την πρώτη ημέρα ενεργοποίησής της. Στην 3η παράγραφο του ίδιου άρθρου καθορίζεται ότι το ποσό που κατευθύνεται στη θυγατρική εταιρεία δεν υπερβαίνει το 15 % του τέλους ετησίως. Δηλαδή η μητρική εταιρεία θα δίνει ετησίως ένα ποσό 45 εκατ. ευρώ -όσες περίπου είναι οι ετήσιες ζημίες του Alpha- σε μια εταιρεία στην οποία θα μετέχουν μειοψηφικά και ιδιώτες. Όπως αναφέρεται, «το ύψος του ποσοστό αυτού καθορίζεται ετησίως με απόφαση της ΓΣ της ΕΡΤ ΑΕ, μετά από εισήγηση του ΔΣ της ΕΡΤ ΑΕ, που εγκρίνεται με απόφαση του υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του υπουργού Τύπου και ΜΜΕ». Και προστίθεται πως «για τον προσδιορισμό του ύψους του ποσοστού αυτού λαμβάνονται ιδίως υπ’ όψιν το κόστος παραγωγής, προμήθειας και εκπομπής του συνόλου των ψηφιακών προγραμμάτων και το κόστος λειτουργίας και υποδομών της εταιρείας». Η θυγατρική της ΕΡΤ, που έχει συσταθεί με νόμο επί υπουργίας του Δ. Ρέππα (1998), φέρει πλέον τον τίτλο σήμερα «Νέα Ψηφιακή». Η αποστολή της είναι «η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, όπως ενδεικτικά η δημιουργία και ανάπτυξη υπηρεσιών για παροχή προγράμματος μέσω ευρυζωνικών δικτύων, καθώς και η παροχή προς το κοινό τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών υπηρεσιών και προγραμμάτων ελεύθερης λήψης με επίγεια ψηφιακή εκπομπή κατά το χρονικό διάστημα μέχρι την οριστική μετάβαση στην επίγεια ψηφιακή εκπομπή». Στα κανάλια της ΕΡΤ «οι χορηγίες των προγραμμάτων επιτρέπονται», σε αντίθεση με τις διαφημίσεις, ενώ «για την παροχή των υπηρεσιών και προγραμμάτων ψηφιακής εκπομπής δεν απαιτείται η χορήγηση άδειας». Στην περιουσία περιέρχονται και κινητά ή ακίνητα στοιχεία της ΕΡΤ ΑΕ «με απόφαση της ΓΣ της ΕΡΤ ΑΕ».

CNN και TV 5 στο μπουκέτο της ΕΡΤ

Τι θα περιλαμβάνει το μπουκέτο της ΕΡΤ που θα παρέχεται από τη θυγατρική της; Σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 3, η ΕΡΤ ΑΕ υποχρεούται, μέσω των ψηφιακών συχνοτήτων της:
-να εκπέμπει ψηφιακά το πρόγραμμα της Βουλής των Ελλήνων
-άλλα αναλογικά προγράμματα ενός ή περισσοτέρων νομίμως λειτουργούντων τηλεοπτικών σταθμών εθνικής, περιφερειακής ή τοπικής εμβέλειας, εφόσον κριθεί αναγκαίο από το ΕΣΡ
-διεθνή ξενόγλωσσα τηλεοπτικά προγράμματα
-ενώ «μπορεί να αναθέσει σε φορείς του δημόσιου τομέα την παραγωγή προγράμματος που θα εκπέμπεται ψηφιακά»

Ακόμη η ΕΡΤ μπορεί να μετατραπεί και σε πάροχο δικτύου και να συμμετέχει στο αντίστοιχο σχήμα που προβλέπεται για τους ιδιώτες.


Σχολιάστε εδώ