Ετοιμάζεται το ΙΚΑ να υπογράψει σύμβαση με κλινική που δεν έχει άδεια!

Την καταγγελία αυτή την έκανε προς τον διοικητή του ΙΚΑ Ιωάννη Βαρθολομαίο το σωματείο εργαζομένων του νοσοκομείου που αντιδρά σε κάθε σκέψη για ανανέωση της σύμβασης.

Στην καταγγελία μεταξύ άλλων αναφέρονται:

α) Όπως αποδεικνύεται τόσο από το περιεχόμενο της με αριθ. 624/2001 γνωμ. του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους όσο και από τα με αριθ. πρωτ. Γ1/24/16279/25-8-2003 και 2051/03/Ερ.6/01/12-12-2003 έγγραφα της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του νομικού συμβούλου του υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας αντίστοιχα, η συγκεκριμένη κλινική «Παναγία» στερείται πλέον αδείας λειτουργίας καθώς, όπως ρητά προσδιορίζεται στα ανωτέρω έγγραφα, η εκδοθείσα αρχικά άδεια λειτουργίας της έχει περιπέσει σε αχρησία και δεν ισχύει πλέον, καθώς δεν εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 1 του ΠΔ 235/2000, επειδή αφενός μεν δεν υπάγεται σε κάποια από τις περιπτώσεις του άρθρου 149 του Ν. 2071/92, αφετέρου δε κατά τον χρόνο δημοσίευσης του ΠΔ 247/91 και του ΠΔ 517/91 είχε υπογράψει, όπως ανωτέρω αναφέρουμε, ιδιότυπη σύμβαση με το Ίδρυμα και λειτουργούσε και συνεχίζει να λειτουργεί αποκλειστικά και μόνον ως θεραπευτήριο, δηλαδή ως αποκεντρωμένη μονάδα του ΙΚΑ, υπαγόμενη διοικητικά στο διοικητικό συμβούλιο και στον διοικητή του ΙΚΑ.

β) Περαιτέρω η εκμισθώτρια του ακινήτου της κλινικής «Παναγία» ανώνυμη εταιρεία Euromedica ΑΕ Παροχής Ιατρικών Υπηρεσιών (συμφερόντων του γνωστού εμπόρου όπλων Λιακουνάκου) έχει παραβιάσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν τόσο από την αρχική σύμβαση όσο και από τις υπογραφείσες μεταγενέστερα τροποποιήσεις και παρατάσεις αυτής, καθώς δεν προχώρησε, ως όφειλε και όπως ρητά προβλέπονταν στις συμβάσεις αυτές, στις απαραίτητες επισκευές και συντηρήσεις του κτιρίου με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται πληθώρα φθορών, ελλείψεων και κακοτεχνιών τόσο στα οικοδομικά στοιχεία όσο και στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του κτιρίου.

Την ύπαρξη των ανωτέρω φθορών, ελλείψεων και κακοτεχνιών στα οικοδομικά στοιχεία και στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του κτιρίου και την αντίστοιχη μη συμμόρφωση της εκμισθώτριας εταιρείας προς τις υποχρεώσεις της έχουν επανειλημμένως διαπιστώσει τόσο οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΕΤ όσο και η ίδια η Τεχνική Υπηρεσία του ΙΚΑ, όπως αποδεικνύεται από τις με αριθ. πρωτ. 9556/24-11-2005 έκθεση ελέγχου του ΕΦΕΤ και 381/13-1-2006 τεχνικής έκθεσης της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΙΚΑ.

Στην ουσία και οι δύο εκθέσεις επισημαίνουν όχι μόνον το πλήθος των προβλημάτων που υπάρχουν λόγω της παντελούς αδιαφορίας της εκμισθώτριας εταιρείας Euromedica ΑΕ Παροχής Ιατρικών Υπηρεσιών να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, αλλά και τους σοβαρότατους και υπαρκτούς κινδύνους για τη ζωή και ασφάλεια τόσο των νοσηλευομένων στο κτίριο της κλινικής «Παναγία» όσο και του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού που εργάζεται σ’ αυτό.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στην αρχή της τεχνικής έκθεσης που συντάχθηκε από τους μηχανικούς του Ιδρύματος αναφέρονται επί λέξει τα ακόλουθα: «…Διαπιστώθηκαν πλήθος από φθορές, ελλείψεις και κακοτεχνίες τόσο στα οικοδομικά στοιχεία όσο και στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του κτηρίου.

Άμεση συνέπεια όλων των παραπάνω είναι να εμφανίζεται πληθώρα τεχνικών προβλημάτων σε όλα ανεξαιρέτως τα τμήματα (κλινικές, χειρουργεία, εργαστήρια, θάλαμοι, γραφεία, WC, διάδρομοι, εξωτερικοί χώροι κ.λπ.), με αποτέλεσμα η λειτουργία του νοσοκομείου να είναι λίαν δυσχερής και ενίοτε άκρως προβληματική με ό,τι αυτό συνεπάγεται…» (ο τονισμός είναι δικός μας).

Στην Έκθεση Ελέγχου δε του ΕΦΕΤ το συμπέρασμα στο οποίο αυτή καταλήγει αναφέρει επίσης επί λέξει τα ακόλουθα: «… Η επιχείρηση παρουσιάζει μόνιμες αποκλίσεις στην εφαρμογή κανόνων υγιεινής, για τις οποίες είχαν συστηθεί διορθωτικές ενέργειες στις τέσσερις προηγούμενες εκθέσεις ελέγχου χωρίς να έχει διαπιστωθεί ουσιαστική συμμόρφωση σ’ αυτές…», και ακολουθεί σύσταση που αναφέρει ότι «… Άμεση συμμόρφωση στις αποκλίσεις από κανόνες υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων οι οποίες επισημαίνονται στα ευρήματα της παρούσης έκθεσης ελέγχου…», ενώ στο τέλος της έκθεσης προτείνεται η διαβίβασή της στην αρμόδια Εισαγγελία, καθώς και η επιβολή προστίμου από το ΔΣ του ΕΦΕΤ (ο τονισμός και η υπογράμμιση είναι δική μας).

Το γεγονός δε ότι παρά την ύπαρξη των ανωτέρω προβλημάτων, από την έναρξη σχεδόν της συνεργασίας μεταξύ του ΙΚΑ και της εταιρείας Euromedica ΑΕ Παροχής Ιατρικών Υπηρεσιών, και παρά τις επανειλημμένες διαπιστώσεις των παραβάσεων των όρων των συμφωνιών από την πλευρά της εταιρείας, το ΙΚΑ προχώρησε σε συνεχείς παρατάσεις και ανανεώσεις της σύμβασης, δημιουργεί σε όλους μας τεράστια ερωτηματικά σχετικά με την αδιαφορία που επιδείχθηκε μέχρι και σήμερα από την πλευρά της διοίκησης του ΙΚΑ για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του και την προάσπιση των δικαιωμάτων, της υγείας και της ασφάλειας τόσο των ασφαλισμένων του Ιδρύματος όσο και του απασχολούμενου στην κλινική νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού.

Μετά απ’ όλες αυτές τις καταγγελίες θεωρούμε ότι ο διοικητής του ΙΚΑ θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός σχετικά με τη νέα σύμβαση, γιατί τυχόν υπογραφή της θα αποτελέσει σκάνδαλο πρώτου μεγέθους.


Σχολιάστε εδώ