Τέρμα οι φωτοτυπημένες εφημερίδες

Ταυτόχρονα καθορίζει κυρώσεις -οι χρηματικές ορίζονται στα 10.000 ευρώ- όχι μόνο για τις επαρχιακές εφημερίδες που θα δηλώσουν ψευδή στοιχεία, αλλά και για τους οργανισμούς που δεν θα διαθέσουν τη διαφήμισή τους.

Τα πρόστιμα για τις εφημερίδες που έστειλαν ψευδή στοιχεία, ή ζήτησαν μεγαλύτερη αμοιβή, φτάνουν ως και τα 10.000 ευρώ που «σε περίπτωση υποτροπής» διπλασιάζεται, ενώ υπάρχει και το ενδεχόμενο διαγραφής από την καθοριστική απόφαση του υπουργού Τύπου ορισμού των εφημερίδων που θα δέχονται τη διαφήμιση. Σε βάρος του φορέα προβλέπεται το ίδιο όπως και σε βάρος του διαφημιστικού γραφείου αλλά και το ενδεχόμενο διαγραφής από το Μητρώο Διαφημιστών του Δημοσίου από έναν μήνα μέχρι ένα έτος.

Το νομοσχέδιο καθιερώνει τον διαχωρισμό ανάμεσα στις περιφερειακές (οι πρώην επαρχιακές) και τις τοπικές εφημερίδες (Αθηνών – Θεσσαλονίκης) και οι εκδότες τους καλούνται να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα μέχρι την 20.11.2006 για τα νεότερα φύλλα, και για όσους έχουν κυκλοφορία άνω των 30 ετών μέσα σε διάστημα 2 χρόνων από τη δημοσίευση του νόμου. Αναλυτικά οι ορισμοί έχουν ως εξής:

– Περιφερειακές εφημερίδες: Τα ημερήσια και εβδομαδιαία φύλλα «που έχουν την έδρα τους σε νομό εκτός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης και δεν είναι πανελλήνιας κυκλοφορίας, είτε πωλούνται είτε διανέμονται δωρεάν».

α) Ημερήσια περιφερειακή: «Η εφημερίδα που εκδίδεται όχι λιγότερο από πέντε συνεχόμενες ημέρες την εβδομάδα (…). Η έκδοση της ημερήσιας περιφερειακής εφημερίδας κατά την έκτη και έβδομη ημέρα της εβδομάδας θεωρείται συνέχεια αυτής».

β) Εβδομαδιαία περιφερειακή: «Η εφημερίδα που εκδίδεται μία φορά την εβδομάδα σε τακτή ημέρα και χωρίς διακοπή».

Τοπικές ημερήσιες και εβδομαδιαίες: «Οι εφημερίδες που έχουν την έδρα τους σε δήμο ή κοινότητα εντός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης και δεν είναι πανελλήνιας κυκλοφορίας είτε πωλούνται είτε διανέμονται δωρεάν».

Το πάνω χέρι εξακολουθεί να το έχει ο εκάστοτε υπουργός Επικρατείας (και όχι Τύπου, όπως προφανώς λανθασμένα αναφέρεται στο σχέδιο) ορίζοντας όπως και σήμερα κατ’ έτος τις περιφερειακές και τοπικές εφημερίδες που έχουν τη δυνατότητα δημοσιεύσεων, αλλά και το τιμολόγιο. Για την τελευταία απόφαση χρειάζεται και η συνδρομή του υπουργού Οικονομίας.

Οι προϋποθέσεις για τη λήψη των δημοσιεύσεων είναι συνολικά 9. Οι εφημερίδες πρέπει να:

1) Έχουν κυκλοφορία κατ’ ελάχιστο 750 φύλλα ανά έκδοση.

2) Εκδίδονται κατ’ ελάχιστο όριο σε 8 σελίδες οι ημερήσιες και σε 10 σελίδες οι εβδομαδιαίες, εφόσον εκτυπώνονται σε χαρτί διαστάσεων κατά κατώτατο όριο 58×73 εκατοστά του μέτρου ανά φύλλο, ή κατ’ ελάχιστο όριο σε δεκαέξι σελίδες οι ημερήσιες και είκοσι σελίδες οι εβδομαδιαίες εφόσον εκτυπώνονται σε χαρτί διαστάσεων κατά κατώτατο όριο 58Χ36,5 εκατοστά του μέτρου ανά φύλλο (σχήμα tabloid) ή εκτυπώνονται σε ίση επιφάνεια με το οριζόμενο ανωτέρω ως κατώτατο όριο επιφανείας (58X73X8 ή 58Χ36,5Χ16), ανεξαρτήτως σελίδων για τις εφημερίδες με μικρότερο σχήμα. Σε νομούς με πληθυσμό μικρότερο από 80.000 κατοίκους οι εφημερίδες μπορούν να εκδίδονται κατ’ ελάχιστο όριο σε 6 σελίδες οι ημερήσιες και 8 σελίδες οι εβδομαδιαίες.

3) Να μην είναι χειρόγραφες, να μη φέρουν εκτύπωση σε μία μόνον όψη και να μην εκτυπώνονται με φωτοτυπικό μηχάνημα, πολύγραφο ή εκτυπωτή ηλεκτρονικού υπολογιστή.

4) Να γράφουν σε κάθε αντίτυπο την ταυτότητα της εφημερίδας και ειδικότερα τoν τίτλο, τη συχνότητα έκδοσής της (ημερήσια ή εβδομαδιαία) κ.ά.

5) Να περιλαμβάνουν επίκαιρη ύλη, ειδήσεις και σχόλια σε ποσοστό τουλάχιστον 65% της ύλης τους, από την οποία ποσοστό τουλάχιστον 50% να αφορά σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος, του νομού ή του δήμου ή της κοινότητας όπου έχουν την έδρα τους οι περιφερειακές και τοπικές εφημερίδες αντίστοιχα.

6) Να μη περιέχουν ύλη η οποία αποτελεί κατά κύριον λόγο αναπαραγωγή του περιεχομένου άλλου εντύπου (εφημερίδας ή περιοδικού), είτε έχει δημοσιευθεί ή δημοσιεύεται σε έντυπο του ιδίου ή διαφορετικού εκδότη, είτε έχει δημοσιοποιηθεί από πρακτορείο ειδήσεων που λειτουργεί νόμιμα (…) Σε κάθε περίπτωση, η αναπαραχθείσα ύλη δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσοστό 10% του συνόλου της δημοσιογραφικής ύλης και πρέπει να συνοδεύεται από την αναφορά στην πηγή.

7) Οι ημερήσιες εφημερίδες να απασχολούν τουλάχιστον δύο δημοσιογράφους. Ειδικά για νομούς με πληθυσμό κατώτερο των 80.000 κατοίκων επιτρέπεται ένας εξ αυτών να είναι ο ιδιοκτήτης, εφόσον είναι δημοσιογράφος. Οι εβδομαδιαίες πρέπει να απασχολούν τουλάχιστον έναν δημοσιογράφο. Ειδικά για νομούς με πληθυσμό κατώτερο των 80.000 κατοίκων αυτός επιτρέπεται να είναι ο ιδιοκτήτης, εφόσον είναι δημοσιογράφος.

8) Να διατηρούν γραφεία στην έδρα τους.

9) Ο ιδιοκτήτης, ο εκδότης και ο διευθυντής της εφημερίδας (…) να μην έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.


Σχολιάστε εδώ