To μεγάλο φαγοπότι!

Με εξαίρεση 2-3 εφημερίδες, τα υπόλοιπα ΜΜΕ, τα οποία καθημερινά βομβαρδίζουν την κοινή γνώμη -και καλά κάνουν- με αποκαλύψεις σκανδάλων που γίνονται σήμερα, σιώπησαν!

Εμείς ενδεικτικά και μόνο σταχυολογούμε κάποια σημεία του πορίσματος, το οποίο εστάλη στον Εισαγγελέα για τα περαιτέρω, επαναλαμβάνουμε, απίστευτα, προκλητικά, σκανδαλώδη.

Διαδικασία ανάθεσηςΈτοςΑριθμός έργων
2001 20022003
Απευθείας ανάθεση144193148
Απευθείας ανάθεση με διαπραγμάτευση22325
Πρόχειρος διαγωνισμός212528
Ανοιχτός διαγωνισμός23813
Επεκτάσεις συμβάσεων 22
Συνολικός αριθμός έργων:2070126216
Στην προκειμένη περίπτωση ο πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος «Πολιτεία» και γενικός γραμματέας του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., Γ. Νικητιάδης, με το 783/26-7-02 έγγραφό του προς τη Δ/νση Οικονομικού, ζήτησε να εξεταστεί η περίπτωση της απευθείας ανάθεσης έντεκα (11) έργων, συνολικού προϋπολογισμού 422.531 ευρώ, τα οποία είχαν συμπεριληφθεί στο εγκεκριμένο με τη ΔΙΔΙΜ/Φ.7/1/12-7-02 απόφαση υπουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) του υπουργείου. Ο ίδιος, με το 902Α/10-9-02 έγγραφό του, ζήτησε, επικαλούμενος τις ίδιες διατάξεις, να εξεταστεί η περίπτωση της απευθείας ανάθεσης με διαπραγμάτευση άλλων δέκα (10) έργων ενταγμένων στο Ε.Π., συνολικού προϋπολογισμού 387.590 ευρώ.

Χαρακτηριστικά, στην περίπτωση του έργου «Μελέτη ενίσχυσης επιτελικού ρόλου των υπουργείων ως αποκεντρωτική διαδικασία» διαπιστώθηκε ότι δύο εκ των τριών προσφορών φέρουν ημερομηνία 2-8-2002, δηλαδή προγενέστερη της έγγραφης πρόσκλησης της υπηρεσίας στις 5-8-2002, ενώ τα αντίστοιχα διαβιβαστικά των υποψήφιων αναδόχων προς το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. φέρουν την ίδια ημερομηνία με την προαναφερόμενη πρόσκληση (5-8-2002). Για το ίδιο έργο παρατηρήθηκε ότι και οι τρεις προσφορές καθώς και τα αντίστοιχα διαβιβαστικά αυτών έγγραφα (διαβιβαστικό, φάκελος υποβολής) είναι πανομοιότυπα, γεγονός που υποδηλώνει ότι έχουν συνταχθεί από το ίδιο πρόσωπο ή έχουν βασιστεί στην προσφορά ενός από τους υποψηφίους ή συντάχθηκαν σε συνεργασία (βλ. πίνακα παραρτήματος).

Όπως προαναφέραμε, το πρώτο αίτημα του προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος «Πολιτεία» και γενικού γραμματέα του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. για την εξέταση της περίπτωσης της απευθείας ανάθεσης έντεκα (11) έργων για λόγους επείγουσας ανάγκης υποβλήθηκε στις 26-7-2002. Ο χρόνος όμως που μεσολάβησε μέχρι την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων ήταν αρκετός (περίπου 40 ημέρες) για την ανάθεση των έργων αυτών κατόπιν διαγωνισμού.

Οι… κάρτες του Σκανδαλίδη


«Σχεδιασμός καρτών, φακέλων, ντοσιέ και επιστολόχαρτων για την προβολή του προγράμματος ʽʽΠολιτεία”».

Το έργο εντάχθηκε με το πρακτικό ένταξης της Επιτροπής Παρακολούθησης 21/06-10-03 χωρίς να αναφέρεται ο προϋπολογισμός του. Το ύψος της δαπάνης ανήλθε στο ποσόν των 14.219,00 ευρώ.

Με το από 12/11/03 υπηρεσιακό σημείωμα του κ. Γιώργου Κουτσαυτάκη, διευθυντή του γραφείου του υπουργού, προς τη Δ/νση Οικονομικού ζητήθηκε η πραγματοποίηση, στο πλαίσιο του προγράμματος «Πολιτεία», του σχεδιασμού καρτών, φακέλων, ντοσιέ και επιστολόχαρτων προϋπολογισμού 14.300,00 ευρώ. Η σχετική σύμβαση φέρει ημερομηνία 21-11-2003, παρότι στο προοίμιό της αναφέρεται: «Στην Αθήνα σήμερα στις 29-11-2003 ημέρα Τετάρτη…» (σημειώνεται ότι η 29η Νοεμβρίου 2003 ήταν ημέρα Σάββατο).

Η εκτέλεση του έργου βεβαιώνεται με την από 25/11/03 βεβαίωση παραλαβής του δ/ντή του γραφείου υπουργού κ. Γιώργου Κουτσαυτάκη, η οποία αναφέρει ότι «παραδόθηκαν 36 μελέτες προσχεδίων διορθωτικών μακετών (επιστολόχαρτα, φάκελοι, κάρτες)…», ενώ στο αντίστοιχο δελτίο αποστολής (1121/25-11-2003) της εταιρείας «Α. Τσιμπινού – Π. Φρονίοτας Ο.Ε.» υπογράφει ως παραλαβών ο κ. Θ. Βούρδας, μετακλητός υπάλληλος στο πολιτικό γραφείο υπουργού. Στη βεβαίωση αυτή στηρίχθηκε η επιτροπή παραλαβής και συνέταξε το από 25/11/03 πρακτικό της, με την οποία διαπίστωσε την υλοποίηση του έργου.

Σημειώνουμε ότι διατυπώθηκαν επιφυλάξεις υπαλλήλων της Διεύθυνσης Οικονομικού για την επιλεξιμότητα της εν λόγω δαπάνης στο διαβιβαστικό προς την Υ.Δ.Ε. έγγραφο με αριθ. ΔΙΟΙΚ/Φ.370/25/5202/10-3-04.

Σύμφωνα με την Πράξη του Επιτρόπου αριθ. 16/1-4-03 δεν είναι νόμιμη η δαπάνη, γιατί δεν μπορεί να θεωρηθεί ως επιλέξιμη, καθόσον δεν προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 3 του αριθμ. 8511 Κανονισμού Εφαρμογής προγράμματος «Πολιτεία» (Φ.Ε.Κ. 568/2003 Β’) και δεν καλύπτει λειτουργικές ανάγκες τού εν λόγω προγράμματος.

Από τα δείγματα που τέθηκαν υπόψη μας και που αφορούν στον σχεδιασμό καρτών, φακέλων, ντοσιέ και επιστολόχαρτων διαπιστώσαμε ότι σε αυτά δεν υπάρχει καμία αναφορά στο πρόγραμμα ʽʽΠολιτεία” καθώς το περιεχόμενό τους περιορίζεται στην αναφορά «Κώστας Σκανδαλίδης, Υπουργός Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Βασιλίσσης Σοφίας 15, 10674, Τηλ. 210-3425256, Fax 210-6548789». Σύμφωνα με το έγγραφο της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) με αρ. πρωτ. 3832/30-4-04, «δεν προβλέπεται αφενός η πραγματοποίηση της δαπάνης σύμφωνα με τον Ν. 2880/2001 που αφορά τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης και αφετέρου δεν μπορεί να θεωρηθεί επιλέξιμη δαπάνη, σύμφωνα με τον αριθ. 8511/9-5-2003 Κανονισμό εφαρμογής του προγράμματος ʽʽΠΟΛΙΤΕΙΑ”, που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 4 του προαναφερθέντος Νόμου».

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι συγκεκριμένες κάρτες δεν φέρουν καμία ένδειξη για το πρόγραμμα «Πολιτεία», καθώς το περιεχόμενό τους περιορίζεται σε ευχές του υπουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α. («2004 ευχές για τις Γιορτές και για μια Χρονιά γεμάτη Επιτυχίες, Υγεία και Ευτυχία, Κώστας Σκανδαλίδης»), ενώ στο οπισθόφυλλο της κάρτας αναγράφεται «ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ».

Στο κόλπο και η Ε.Ε.Τ.Α.Α…


Διαπιστώθηκε ότι έχουν υπογραφεί από τον υπουργό ΕΣ.Δ.Δ.Α. Κ. Σκανδαλίδη, την ίδια ημέρα (4/8/03), οι δύο (2) προγραμματικές συμβάσεις για το ίδιο αντικείμενο (συμμετοχή του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης), προϋπολογισθείσης συνολικής δαπάνης 2.000.000 ευρώ (1.000.000 ευρώ εκάστη).

Στις δύο ανωτέρω προγραμματικές συμβάσεις γίνεται επίκληση της από 22-7-2003 (πρακτικό 285) απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της Ε.Ε.Τ.Α.Α., στην οποία αναφέρεται ότι το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας ομόφωνα ενέκρινε την υπογραφή των προγραμματικών συμβάσεων σχετικά με την παρουσία του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και την έκδοση της εφημερίδας «Δημοσιογραφικά» και εξουσιοδότησε τον διευθύνοντα σύμβουλό της να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της απόφασης αυτής. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο 1195/8-8-2003 έγγραφο του γενικού γραμματέα κ. Γεωργιάδη, απευθυνόμενο στον διευθύνοντα σύμβουλο της Ε.Ε.Τ.Α.Α., οι δύο συμβάσεις αντιμετωπίζονται ως μία, καθώς αναφέρεται ότι «…στα πλαίσια της προγραμματικής σύμβασης του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. με την Ε.Ε.Τ.Α.Α. σχετικά με τη δημιουργία του περιπτέρου του υπουργείου στη Δ.Ε.Θ…».

Επιπρόσθετα, με το ίδιο έγγραφο ο γενικός γραμματέας, επικαλούμενος τα πολύ μικρά χρονικά περιθώρια, ζητάει να προχωρήσουν με τη μορφή του κατεπείγοντος όλες οι σχετικές διαδικασίες.

Ομοίως, όπως προκύπτει από την 8480/20-8-2003 απόφαση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. για τη συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης των σχετικών προσφορών, το φυσικό αντικείμενο των δύο προγραμματικών συμβάσεων αντιμετωπίζεται ως ένα ενιαίο έργο καθώς στην απόφαση αυτή αναφέρεται: «… έχοντας υπόψη 1. τις από 4-8-20 προγραμματικές συμβάσεις με το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. και τον Δήμο Καλαμαριάς με τις οποίες ανατίθεται στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. η όλη οργάνωση του περιπτέρου του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. στη Δ.Ε.Θ. για το 2003…». Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι η εκπρόσωπος της Ε.Ε.Τ.Α.Α. στην Επιτροπή Παρακολούθησης των ανωτέρω προγραμματικών συμβάσεων ορίστηκε στις 20-10-2003, δηλαδή 36 μέρες μετά τη λήξη της Δ.Ε.Θ., παρότι, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 (Eπιτροπή Παρακολούθησης) των εν λόγω προγραμματικών συμβάσεων, «τα συμβαλλόμενα μέρη αναθέτουν τον συντονισμό όλων των ενεργειών για την επίτευξη του σκοπού της σύμβασης και την παρακολούθηση εφαρμογής της σε κοινή επιτροπή…». Σημειώνεται ότι η εκπρόσωπος της ΕΕΤΑΑ στην Επιτροπή Παρακολούθησης συμμετείχε στη συνεδρίαση αυτής τής 10-9-2003, όπως προκύπτει από το αντίστοιχο πρακτικό, δηλαδή πριν ακόμη η ίδια οριστεί από την ΕΕΤΑΑ.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι στο προοίμιο των δύο προγραμματικών συμβάσεων αναφέρεται: «Με την ευκαιρία της διεθνούς οργάνωσης σε εκθεσιακό χώρο στη Θεσσαλονίκη, το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. συνεργάζεται με την παρούσα σύμβαση με τον Δήμο Καλαμαριάς για την αποτελεσματικότερη πληροφόρηση του πολίτη στα προαναφερόμενα θέματα (σ.σ. θέματα Δημοτολογίου, Μητρώων, Εκλογικών Καταλόγων, ΚΕΠ, Μεταναστών κ.λπ.) με μέσα τα οποία θα παρουσιαστούν σε ειδικό χώρο στον εκθεσιακό χώρο της Θεσσαλονίκης…».

Όσον αφορά στην προγραμματική σύμβαση για την ελληνική προεδρία, όπως προκύπτει από έγγραφο της εταιρείας TQ Travel Solutions (TUI Hellas A.E.), ζητήθηκε από τον δήμαρχο Ηλιούπολης Θ. Γεωργάκη η υπερτιμολόγηση υπηρεσιών κατά 20 ευρώ ανά άτομο για να ενισχυθεί η Δημοτική Επιχείρηση του δήμου που θα προσέφερε το γεύμα στο Συνέδριο της Επιτροπής Περιφερειών.

Η εν λόγω εταιρεία, αν και αρχικά αρνήθηκε, μετά τις διαβεβαιώσεις του δημάρχου ότι ο ίδιος θα προέβαινε στις δέουσες ενέργειες, ενημερώνοντας την Ε.Ε.Τ.Α.Α., υπερτιμολόγησε το κόστος ανά άτομο στα 520 ευρώ (αντί των 500 ευρώ) όπως προκύπτει από φωτοαντίγραφο τιμολογίου της. Το εν λόγω έγγραφο της εταιρείας απευθύνεται στον διευθύνοντα σύμβουλο της Ε.Ε.Τ.Α.Α. με κοινοποίηση στον οικονομικό διευθυντή της και στην εκπρόσωπό της στην Επιτροπή Παρακολούθησης της σχετικής προγραμματικής σύμβασης. Ο δ/ντής του πολιτικού γραφείου του υπουργού Γ. Κουτσαυτάκης, με το 3154/8-4-2003 έγγραφό του προς τον διευθύνοντα σύμβουλο της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Ε. Λαμπρακάκη, τον καλεί να προχωρήσει «άμεσα στη σύναψη σύμβασης για την αποπληρωμή του ποσού των 44.000 ευρώ, που ήδη έχει μεταφερθεί στην Ε.Ε.Τ.Α.Α., με την εταιρεία EUROPRINT A.E. Τεχνικές Εκδόσεις, για να καλυφθεί η έκδοση της εφημερίδας του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. ʽʽΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ”, μέχρι να διαμορφωθεί το τελικό πλαίσιο βάσει του οποίου θα γίνεται αυτή η διαδικασία». Όπως προκύπτει από την καρτέλα λογαριασμού που συνοδεύει το 283/22-4-04 έγγραφο του διευθύνοντος συμβούλου της Ε.Ε.Τ.Α.Α. προς την ανωτέρω εταιρεία, η συνεργασία των δύο εταιρειών, έστω και με μονομερή πρωτοβουλία, είχε αρχίσει πριν από την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης, καθώς περιλαμβάνονται σε αυτήν τιμολόγια προς την Ε.Ε.Τ.Α.Α. που αφορούν σε προηγούμενους μήνες (από τον μήνα Μάιο), τα οποία εξοφλήθηκαν στα τέλη του έτους 2003…

Άλλα… κόλπα


Τα τέσσερα έργα που αφορούν στη διαμόρφωση της αίθουσας συσκέψεων της Γ.Γ.Δ.Δ., τα οποία εντάχθηκαν στο ίδιο πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης 6/31-7-03, αποτελούν, κατά την άποψή μας, ένα ενιαίο έργο για το οποίο, με βάση την προϋπολογισθείσα δαπάνη, θα έπρεπε να διενεργηθεί ανοικτός διαγωνισμός.

Πολύ περισσότερο, όταν τα τέσσερα αυτά έργα αφορούσαν σε παρεμφερείς εργασίες, με λειτουργική διασύνδεση μεταξύ τους και υλοποιήθηκαν στον ίδιο χώρο (αίθουσα) και κατά το ίδιο χρονικό διάστημα. Η άποψη αυτή ενισχύεται από το γεγονός ότι και στα τέσσερα έργα ο τελικός ανάδοχος είναι πάντα ο ίδιος όπως και οι άλλοι δύο προσφέροντες.

Δεν αναπτύχθηκαν συνθήκες ανταγωνισμού καθώς σε μία περίπτωση οι δύο εκ των τριών προσφορών ήταν εκτός προϋπολογισμού, σε όλες δε τις περιπτώσεις η προσφορά ενός εκ των τριών υποψηφίων δεν συνοδευόταν από φορολογική ενημερότητα και συνεπώς δεν μπορούσε να αξιολογηθεί. Ακόμη, και οι τρεις προσφορές του τελικού αναδόχου υποβλήθηκαν την ίδια μέρα (13-11-2003).

Πρόκειται εμφανώς για μη νόμιμη κατάτμηση δαπάνης ενιαίου έργου σε επιμέρους έργα, γεγονός που οδήγησε στην ανάθεσή του με ισάριθμους πρόχειρους διαγωνισμούς και όχι με ανοιχτό διαγωνισμό.

Επισημαίνεται ότι παρότι τα σχετικά υπηρεσιακά σημειώματα του γενικού γραμματέα προς τη Δ/νση Οικονομικού και για τα τέσσερα έργα εκδόθηκαν την ίδια μέρα, δεν αντιμετωπίζεται το έργο και η αντίστοιχη προϋπολογισθείσα δαπάνη συνολικά, αλλά γίνεται λόγος για ισάριθμους πρόχειρους διαγωνισμούς. Σημειώνεται ότι επισυναπτόμενες σε αυτά τεχνικές προδιαγραφές των συγκεκριμένων έργων εμφανίζονται ως αποσπάσματα ενιαίου εγγράφου.

Ποιοι παραπέμπονται


 1. Προτείνεται να διαβιβασθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών Αθήνων η έκθεση επιθεώρησης – ελέγχου και το πόρισμα της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, προκειμένου να διερευνηθεί η ύπαρξη αξιόποινων πράξεων, που τυχόν προκύπτουν από όσα διαπιστώθηκαν, μεταξύ των οποίων:

 2.  Α) Για τον κ. Π. Γεωργιάδη, πρώην γενικό γραμματέα υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

   Β) Για τον κ. Γ. Νικητιάδη, πρώην γενικό γραμματέα υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, για την ενδεχόμενη συμμετοχή του στη διαδικασία λήψης κατευθυνόμενων προσφορών για τα είκοσι (20) έργα που ανατέθηκαν με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με διαπραγμάτευση κατά το Β’ εξάμηνο του έτους 2002.

   Γ) Το ενδεχόμενο μη διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος κατά τη διαδικασία μίσθωσης κτιρίου από το Κ.Ε.Θ.Ι. και εκτέλεσης εργασιών σε αυτό, καθώς και για την αποπληρωμή, από πόρους του προγράμματος «Πολιτεία», των μηχανολογικών εργασιών (ψύξης, θέρμανσης) στο μίσθιο, δεδομένου ότι το Δ.Σ. του νομικού προσώπου έκανε δεκτή την εισήγηση του αρμοδίου οργάνου, σύμφωνα με την οποία η εν λόγω δαπάνη έπρεπε να βαρύνει τον ιδιοκτήτη του ακινήτου.

   Δ) Την υπερτιμολόγηση υπηρεσιών από την εταιρεία TQ Travel Solutions (TUI Hellas A.E.), κατόπιν παρέμβασης του δημάρχου Ηλιούπολης, όπως προκύπτει από το έγγραφο της άνω εταιρείας, προκειμένου να ενισχυθεί η Δημοτική Επιχείρηση του δήμου που προσέφερε το γεύμα στο Συνέδριο της Επιτροπής Περιφερειών, στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης για την ελληνική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 3. Για την κ. Γεωργία Βαλατσού, υπεύθυνη του προγράμματος «Πολιτεία» προτείνεται η άσκηση πειθαρχικής δίωξης από το αρμόδιο όργανο (άρθρα 116-124 του Ν.2683/1999) για το παράπτωμα της παράβασης καθήκοντος, με την έννοια του άρθρου 106 παρ. 2, 3 του Ν.2683/1999.

 4. Για τον Αναστάσιο Μπουργασλή, μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης και συντάκτη των πρακτικών συνεδριάσεων του εν λόγω οργάνου, προτείνεται η άσκηση πειθαρχικής δίωξης από το αρμόδιο όργανο (άρθρα 116-124 του Ν.2683/1999) για το παράπτωμα της παράβασης καθήκοντος.

 5. Για τον Ευάγγελο Μπουντάλη, μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης και συντάκτη των πρακτικών συνεδριάσεων του εν λόγω οργάνου, προτείνεται η άσκηση πειθαρχικής δίωξης από το αρμόδιο όργανο (άρθρα 116-124 του Ν. 2683/1999) για το παράπτωμα της παράβασης καθήκοντος.

 6. Για την κ. Ευαγγελία Βασιλείου, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικού, προτείνεται η άσκηση πειθαρχικής δίωξης από το αρμόδιο όργανο (άρθρα 116-124 του Ν2683/1999) για το παράπτωμα της παράβασης καθήκοντος.

 7. Για τον κ. Κ. Αμαραντίδη, προϊστάμενο του Τμήματος Προμηθειών, προτείνεται η άσκηση πειθαρχικής δίωξης από το αρμόδιο όργανο (άρθρα 116-124 του Ν.2683/1999), για το παράπτωμα της παράβασης καθήκοντος.

 8. Για τον κ. Νικόλαο Άρχοντα, γραμματέα της Επιτροπής Αξιολόγησης που συγκροτήθηκε με τη ΔΙΔΚ/Φ.38/1/21500/3-11-03 απόφαση του γενικού γραμματέα, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις ΔΙΔΚ/Φ.38/1/22566/17-11-03 και ΔΙΔΚ/Φ.38/1/22827/20-11-03, προτείνεται η άσκηση πειθαρχικής δίωξης από το αρμόδιο όργανο (άρθρα 116-124 N2683/1999) για το παράπτωμα της παράβασης καθήκοντος.


Σχολιάστε εδώ