Αυστηρές ποινές στους υπαλλήλους που δεν εξυπηρετούν τον κόσμο…

Επίσης ο νέος Κώδικας, μεταξύ άλλων, προβλέπει ότι οι πρωτοδιοριζόμενοι υπάλληλοι μετά παρέλευση δύο μηνών από τότε που ξεκίνησαν να υπηρετούν στο Δημόσιο, θα έχουν δικαίωμα να πάρουν κανονική άδεια και όχι μετά παρέλευση ενός χρόνου, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα. Επίσης καθιερώνεται διήμερη αιμοδοτική άδεια για κάθε φορά εθελοντικής αιμοδοσίας, ενώ όποιος υπάλληλος παίρνει αναρρωτική άδεια πριν από αργία ή εργάσιμη μέρα που παρεμβάλλεται μεταξύ δύο αργιών θα περνάει υποχρεωτικά από την Ανωτάτη Υγειονομική Επιτροπή. Αναλυτικά οι αλλαγές που επέρχονται στον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα, είναι:

1. Προβλέπεται η έκδοση Κώδικα Δεοντολογίας δημοσίων υπαλλήλων.

2. Ο υπάλληλος αποκτά δικαίωμα λήψης κανονικής αδείας από τη συμπλήρωση δύο μηνών υπηρεσίας αντί του ενός έτους που προβλεπόταν (η άδεια θα είναι ανάλογη του χρόνου υπηρεσίας, αντιστοιχούν περίπου δύο ημέρες για κάθε μήνα απασχόλησης).

3. Νομοθετείται η χορήγηση αδείας στους υπαλλήλους που μετέχουν σε εθελοντική αιμοδοσία (αιμοδοτική άδεια) δύο ημέρες για κάθε φορά.

4. Χορηγείται μηχανογραφική άδεια στους υπαλλήλους οι οποίοι στο μεγαλύτερο διάστημα του ωραρίου τους απασχολούνται μπροστά σε οθόνη. Η άδεια αυτή ορίζεται σε μία ημέρα το δίμηνο.

5. Σε περίπτωση γέννησης 3ου παιδιού, η μητέρα δικαιούται επιπλέον τρεις μήνες άδεια ανατροφής παιδιού, με πλήρεις αποδοχές.

6. Σε περίπτωση γέννησης 4ου τέκνου, το μειωμένο ωράριο εργασίας παρατείνεται για δύο έτη (αντί των τεσσάρων ετών που ίσχυε).

7. Το δικαίωμα του μειωμένου ωραρίου εργασίας δύναται να ασκείται εναλλακτικά και από τον πατέρα υπάλληλο, εφόσον δεν κάνει χρήση η μητέρα.

8. Σε περίπτωση βραχυχρόνιας αναρρωτικής άδειας πριν ή μετά από αργία ή ανάμεσα σε δύο αργίες, ο υπάλληλος παραπέμπεται υποχρεωτικά για εξέταση στην Υγειονομική Επιτροπή.

9. Η μετάθεση πολυτέκνων και ατόμων με ειδικές ανάγκες δεν είναι δυνατή χωρίς αίτησή τους.

10. Η διάρκεια της απόσπασης μπορεί να παραταθεί και για 3ο έτος έπειτα από αίτηση του υπαλλήλου (αντί των δύο ετών που προβλέπεται).

11. Δημόσιες υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ., εφόσον το επιθυμούν, επιτρέπεται να καλύπτουν κενές οργανικές θέσεις τους με μετάταξη υπαλλήλων από άλλες δημόσιες υπηρεσίες ή Ν.Π.Δ.Δ. Οι ενδιαφερόμενες υπηρεσίες υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν με ανακοίνωση στον Τύπο την πρόθεσή τους αυτή και να δέχονται αιτήσεις υπαλλήλων άλλων δημοσίων υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ.

12. Στον υπάλληλο ο οποίος τέθηκε σε αργία, εφόσον απαλλαγεί από κάθε πειθαρχική ευθύνη, επιστρέφεται το μέρος των αποδοχών που του παρακρατήθηκε.

Αν ο υπάλληλος εκπέσει ή απολυθεί από την υπηρεσία για τον λόγο που είχε τεθεί σε αργία, υποχρεούται να επιστρέψει τις αποδοχές αργίας. (Η διάταξη αυτή τίθεται για πρώτη φορά).

13. Στα πειθαρχικά παραπτώματα, προστίθενται:

α) η αδικαιολόγητη άρνηση προσέλευσης για ιατρική εξέταση
β) η αδικαιολόγητα μη εξυπηρέτηση του πολίτη ή η μη έγκαιρη διεκπεραίωση των υποθέσεών του.
γ) η άρνηση παροχής πληροφόρησης.

14. Ο υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, δύναται να ασκεί πειθαρχική εξουσία:

α) στους υπαλλήλους του δημοσίου τομέα για ανάρμοστη συμπεριφορά προς τους πολίτες, αδικαιολόγητη μη εξυπηρέτησή τους, μη έγκαιρη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους και άρνηση συνεργασίας με τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.
β) στους υπαλλήλους των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα.

15. Προτείνεται η αντικειμενικοποίηση των κριτηρίων για την επιλογή προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων, καθώς και η συνέντευξη των υποψηφίων για τις θέσεις προϊσταμένων Τμημάτων και Διευθύνσεων. (Για τους προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, η συνέντευξη προβλέπεται και από τον ισχύοντα Υπαλληλικό Κώδικα).


Σχολιάστε εδώ