Δημοτικές Παρωδίες

ΣΟΒΑΡΑ προβλήματα φαίνεται ότι υπάρχουν στα οικονομικά του δήμου, παρά την προσπάθεια που κάνουν η Ντόρα, ο Σκυλακάκης, καθώς και γενικότερα η δημοτική αρχή, να μας πείσουν ότι όχι μόνο έχουν βελτιώσει τα οικονομικά του δήμου, αλλά έχουν κάνει και σοβαρές οικονομικές αλλαγές μέσα στον μηχανισμό του, που συνιστούν περίπου μια «μικρή επανάσταση»… Είναι ενδεικτικές οι παρατηρήσεις που έχουν κάνει στα «ψιλά γράμματα» του ισολογισμού του 2004 οι ορκωτοί ελεγκτές μιας μεγάλης και σοβαρής εταιρείας, της Grant Thornton, οι οποίοι φαίνεται να εκφράζουν σοβαρές επιφυλάξεις τόσο για τα στοιχεία τα οποία τους δόθηκαν από την πλευρά του δήμου, αλλά και για τις διαδικασίες που ακολουθούνται στο εσωτερικό του…

ΕΙΝΑΙ ενδεικτική η κομψή έκφραση «έλλειψη πλήρους αξιοπιστίας», την οποία χρησιμοποιούν για τα οικονομικά μεγέθη που χρησιμοποιούνται, ενώ αναφέρονται σε συγκεκριμένα ποσά, τα οποία δεν έχουν ληφθεί υπόψη και δεν έχουν συμπεριληφθεί στον ισολογισμό… Είναι ενδεικτικό αυτό που αναφέρεται, ότι ποσό περίπου 16 εκατομμυρίων ευρώ, που προέρχεται από προηγούμενες χρήσεις, «θα έπρεπε να έχει επιβαρύνει την καθαρή θέση του δήμου».

ΕΙΝΑΙ χαρακτηριστικά όσα προκύπτουν από το Πιστοποιητικό Ελέγχου, το οποίο εξέδωσαν για τον ισολογισμό του 2004 οι ορκωτοί ελεγκτές Βασίλης Καζάς και Γεώργιος Παρασκευόπουλος και το οποίο απευθύνουν προς το δημοτικό συμβούλιο δήμου Αθηναίων, παρά το γεγονός ότι είναι «στρογγυλεμένα», για να μη δημιουργήσουν προβλήματα στη δήμαρχο, κάτι που συνήθως γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις…

ΑΠΟ το πιστοποιητικό, λοιπόν, προκύπτουν ορισμένες διαδικαστικές παρατηρήσεις που δείχνουν ότι καμία ουσιαστική οργανωτική αλλαγή δεν έγινε από τη δημοτική αρχή, αλλά και ορισμένες ουσιαστικές παρατηρήσεις που ουσιαστικά αποτελούν πραγματικά προβλήματα για τον δήμο… Σύμφωνα λοιπόν με τους ελεγκτές της Grant Thornton, έχουμε και λέμε, με τη σειρά που τα αναφέρουν οι ίδιοι και κατά σειρά σπουδαιότητας:

Η ΠΡΩΤΗ παρατήρηση είναι ότι δεν τηρήθηκε η αναλυτική λογιστική εκμεταλλεύσεως, με συνέπεια το κόστος των παρεχομένων υπηρεσιών και κατασκευής παγίων εγκαταστάσεων να υπολογιστεί σύμφωνα με τις απολογιστικές καταστάσεις που συντάσσονται εξωλογιστικώς, με βάση τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, και συνεπώς δεν ήταν δυνατό να επαληθευθεί ο προσδιορισμός του κόστους των παρεχομένων υπηρεσιών, της κατασκευής παγίων εγκαταστάσεων, των ακινητοποιήσεων υπό εκτέλεση και των αποσβέσεων που αναλογούν στις επιχορηγήσεις, καθώς και ο επιμερισμός των αναλογουσών δαπανών.

Η ΔΕΥΤΕΡΗ αφορά έξοδα συνολικού ύψους 9,3 εκατ. ευρώ -μιλάμε δηλαδή για έξοδα 10 δισ. δραχμών (εκ των οποίων ποσόν περίπου 5,2 εκατ. ευρώ αφορά έξοδα χρήσης και ποσόν περίπου 4,1 εκατ. ευρώ έξοδα προηγούμενων χρήσεων) που μείωσαν τα ίδια κεφάλαια του δήμου μέσω του πίνακα διάθεσης των αποτελεσμάτων, ενώ έσοδα από αποτίμηση χρεογράφων ποσού περίπου 1,8 εκατ. ευρώ εμφανίστηκαν στην κατάσταση αποτελεσμάτων, ενώ θα έπρεπε να αυξήσουν απευθείας τα ίδια κεφάλαια.

Η ΤΡΙΤΗ παρατήρηση αφορά τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Αθηναίων, στην οποία καταλογίζεται ότι δεν κατάφερε να προσκομίσει τα πιστοποιητικά από τα υποθηκοφυλακεία για την κυριότητα επί των ακινήτων του δήμου, τη μη διεκδίκηση, τη μη ύπαρξη βαρών κ.λπ., λόγω του πλήθους των ακινήτων. Ουσιαστικά, δηλαδή, λένε ότι δεν ξέρουν αν τα περιουσιακά στοιχεία του δήμου είναι αυτά τα οποία αποτιμήθηκαν και που, μεταξύ μας, είναι αυτά που δημιουργούν την καλή εικόνα του δήμου.

ΤΕΤΑΡΤΗ παρατήρηση είναι αυτή στην οποία αναφερθήκαμε και στο προηγούμενο φύλλο και αφορά τις αγωγές και τα ποσά που καλείται να πληρώσει ο δήμος, τα οποία δεν έχουν βέβαια υπολογιστεί… Σημειώνουν δηλαδή οι ελεγκτές ότι «σε βάρος του δήμου έχουν εγερθεί αγωγές ύψους περίπου 39,14 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ποσόν περίπου 18,17 εκατ. ευρώ εκτιμάται από τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου ότι θα ευδοκιμήσουν υπέρ των εναγόντων. Για το ποσό αυτό ο δήμος δεν έχει σχηματίσει ισόποση πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσμάτων των προηγούμενων χρήσεων. Για ποσόν περίπου 5 εκατ. ευρώ η Νομική Υπηρεσία εκτιμά ότι δεν θα ευδοκιμήσουν υπέρ των εναγόντων, ενώ για το υπόλοιπο ποσόν 15,97 εκατ. ευρώ από τις παραπάνω αγωγές, η Νομική Υπηρεσία δεν εκφέρει γνώμη για την τελική έκβασή τους, με συνέπεια να μην είμαστε σε θέση να προσδιορίσουμε το ποσόν της πρόβλεψης που απαιτείται».

Η ΠΕΜΠΤΗ παρατήρηση αφορά τη χρήση του 2004, καθώς και τις προηγούμενες χρήσεις, για τις οποίες σημειώνεται ότι «ο δήμος υπολόγισε λιγότερες αποσβέσεις ποσού περίπου 16 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ποσόν περίπου 4,7 εκατ. ευρώ θα έπρεπε να βαρύνει τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης και ποσόν περίπου 11,3 εκατ. ευρώ τα αποτελέσματα των προηγούμενων χρήσεων, ενώ το συνολικό ποσό των περίπου 16 εκατ. ευρώ θα πρέπει να επιβαρύνει την καθαρή θέση του δήμου στις 31/12/2004».

Η ΕΚΤΗ παρατήρηση αφορά το γεγονός, όπως επισημαίνουν οι ελεγκτές, ότι «ο δήμος δεν έχει ελεγχθεί κατά την τελευταία δεκαετία -πέραν της οποίας παραγράφονται οφειλόμενοι φόροι και εισφορές- από τις φορολογικές αρχές για τους έμμεσους και παρακρατούμενους φόρους, καθώς και από τα ασφαλιστικά ταμεία για τις καταβαλλόμενες εισφορές… Κατά συνέπεια -σημειώνουν- «δεν έχουν οριστικοποιηθεί οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις του δήμου για όλες τις ανέλεγκτες χρήσεις»… γεγονός που ερμηνεύεται στην καθομιλουμένη «ποιος ξέρει πόσα είναι τα επιπλέον χρέη του δήμου»…

Η ΕΒΔΟΜΗ παρατήρηση αφορά το σύστημα του εσωτερικού ελέγχου του δήμου… Για αυτό οι ορκωτοί ελεγκτές επισημαίνουν ότι «αν και υπήρξε σχετική βελτίωση κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, παρουσιάζει αδυναμίες οι οποίες, κατά τη γνώμη μας, δεν επιτρέπουν τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας αυτού και της πλήρους αξιοπιστίας των οικονομικών δεδομένων που αναγράφονται στις οικονομικές καταστάσεις».

AKOMH στα οικονομικά θα πρέπει να σημειώσουμε ότι, όπως προκύπτει από τον ισολογισμό, υπάρχουν ορισμένα στοιχεία για τα οποία χρειάζονται απαντήσεις… Για παράδειγμα, μήπως μπορεί να μας εξηγήσει κανείς πώς οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του δήμου σε ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ από 5.203.449 ευρώ το 2003 βρέθηκαν να είναι το 2004 πεντέμισι φορές περισσότερες; Πώς έφθασαν δηλαδή στο ποσόν των 28.832.034 ευρώ; Θα μου πείτε, λόγω έργων της Ολυμπιάδας. Και τα δάνεια; Με αυτά δεν έπρεπε να πληρώνονται οι προμηθευτές;

ΑΚΟΜΗ στις ίδιες υποχρεώσεις βλέπουμε, σε άλλη εγγραφή, ότι ο δήμος οφείλει προς διάφορους πιστωτές κατά το 2003 το ποσόν των 16.140.702 ευρώ και το 2004 το ποσό αυτό διπλασιάζεται και φθάνει στα 33.297.844 ευρώ, χωρίς να μπορεί και αυτό να εξηγηθεί… Όπως -και θα πρέπει να το σημειώσουμε με την ευκαιρία- ακόμη δεν έχει δοθεί κανένας απολύτως απολογισμός για το δάνειο. Πώς δαπανήθηκε και ποια συγκεκριμένα έργα έγιναν…

ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΑ δεν θα πρέπει να αγνοούμε το γεγονός ότι στη γενικότερη οικονομική κατάσταση του δήμου δεν μπορούμε να μην υπολογίζουμε την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι δημοτικές επιχειρήσεις, οι οργανισμοί και τα ιδρύματα, όπου η κατάσταση είναι ανεξέλεγκτη στην κυριολεξία, οι διορισμοί τα ‘χουν επιβαρύνει και οι επιχορηγήσεις του δήμου αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο και φθάνουν σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ…

ΕΙΝΑΙ χαρακτηριστικό ότι, όπως προκύπτει από στοιχεία που κατατέθηκαν στο δημοτικό συμβούλιο, η επιχορήγηση του δήμου για το έτος 2004 προς τον ραδιοφωνικό σταθμό 9.84 έφθασε τα 9.405.144 ευρώ, δηλαδή κοντά 3,2 δισεκατομμύρια δραχμές… Μάλιστα, σύμφωνα πάντα με τα ίδια στοιχεία, οι συσσωρευμένες ζημιές του 9.84 από τις προηγούμενες χρήσεις έχουν φθάσει τα 21.608.526 ευρώ, δηλαδή 7,4 δισεκατομμύρια δραχμές, ποσόν ιλιγγιώδες, το οποίο θα ήταν κατά πολύ μεγαλύτερο αν λάβει κανείς υπόψη του ότι τα 18 χρόνια λειτουργίας του σταθμού έχουν γίνει κατά καιρούς πολλές αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και πολλές αλλαγές στη νομική του μορφή (νέος φορέας)…

ΟΥΤΕ βέβαια μπορούμε να υπολογίσουμε τις συσσωρευμένες ζημιές που έχουν το βρεφοκομείο, ο ΟΝΑ και ο Πολιτισμικός, τα οποία μάλιστα, εξ όσων γνωρίζουμε, η κυρία Μπακογιάννη παρέλαβε, χωρίς μάλιστα να κάνει έλεγχο των οικονομικών, προφανώς για να μην μπορούμε να κρίνουμε και τους όσους ανέλαβαν το 2003…

ΓΕΓΟΝΟΣ πάντως είναι ότι η Ντόρα ετοιμάζεται να ξεκινήσει μια επικοινωνιακή εκστρατεία, προκειμένου να ενισχύσει την εικόνα της ως επιτυχημένη μάνατζερ! Αλλά και την οικονομική αξιοπιστία του δήμου… Μάλιστα, όπως μάθαμε λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση της λύσης για τον Παναθηναϊκό και τη δημιουργία στον Βοτανικό του γηπέδου, προχωρεί αύριο σε συνέντευξη Τύπου, στην οποία θα δώσει στη δημοσιότητα την έκθεση αξιολόγησης του οίκου MOODY’S για τον δήμο Αθηναίων… Ίσως φαίνεται ότι βρίσκεται, εκτός των άλλων, σε αναζήτηση και νέου δανείου, προκειμένου να καλύψει τη συμμετοχή της στο πρότζεκτ για το γήπεδο…

ΜΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕ ένας φίλος από τη Γερμανία… «Σου στέλνω», -μου είπε- «επειδή ξέρω ότι έχεις λόξα με τον δήμο, ένα δημοσίευμα της εφημερίδας του Αννόβερου, της ”Αννόβερο Αλγκεμάνιε Τσαϊτουγκ”, να δεις μια αντιπροσωπεία του δήμου που ήταν εδώ»… Μου την έστειλε, και μάλιστα ηλεκτρονικά, και φυσικά τρελάθηκα… Τι να δω.. Πρώτη φάτσα, ο δημοτικός σύμβουλος Θανάσης Σπυράκος, πρόεδρος του Οργανισμού για την Οδική Ασφάλεια, και δίπλα ο διευθυντής του ΟΡΟΔΑ και της επιχείρησης Ασφάλειας, Γιάννης Αγγελόπουλος… Τέτοιες δόξες και τέτοια υποδοχή… Μιλάμε για επαφές και πολύ ζεστή υποδοχή, όπως κατάλαβα… Άλλωστε, όπως θυμάμαι, το Αννόβερο είναι μια πόλη που έχει μεγάλη συνεργασία με την Αθήνα και όλους τους δημάρχους… Θα μάθω λεπτομέρειες και θα σας ενημερώσω…

ΚΑΠΟΥ διάβαζα ότι αν εφαρμοζόταν ο καινούργιος νόμος για την Αυτοδιοίκηση στον δήμο Αθηναίων και υπήρχε εκλογή δημάρχου από την πρώτη Κυριακή με το 42%, καθώς και η κατανομή των δημοτικών συμβούλων με 50%+1, τότε η αριθμητική δύναμη των παρατάξεων θα άλλαζε. Η παράταξη της Ντόρας από 25 δημοτικούς συμβούλους θα έβγαζε 21, δηλαδή 4 έδρες λιγότερες, η παράταξη του Παπουτσή από 10 θα έπαιρνε 11 συμβούλους, η παράταξη Δημαρά από 3 έδρες θα έπαιρνε 5, ενώ οι παρατάξεις Χαλβατζή και Κουβέλη από 1 έδρα ο καθένας, θα πάρουν δύο. Είναι ένα σύστημα σίγουρα αναλογικότερο…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τα αδέσποτα έβγαλε πριν από μερικές μέρες ο δήμος Αθηναίων με αφορμή τη θανάτωση τριών αδέσποτων σκύλων και θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν και δακρύβρεχτη… Και φαίνεται πάντως ότι το μόνο για το οποίο ενδιαφέρονται σε όλα τα επίπεδα είναι οι δημόσιες σχέσεις… Γιατί διαφορετικά δεν θα έβρισκαν ευκαιρία από τη θανάτωση των σκυλιών να βγάλουν ανακοίνωση όπου εξυμνούν τους εαυτούς τους… Θα έτρεχαν για να βρουν ποιοι μέσα από δημοτικές εγκαταστάσεις (στο Πράσινο), πριν από λίγες μέρες τραυμάτισαν θανατηφόρα ένα σκυλί… Το δημοσιεύσαμε, αλλά ευαισθησία δεν έδειξε κανείς… Έγραψαν μια ανακοίνωση με στοιχεία που δεν μπορεί να διασταυρώσει κανείς και θέλουν και να τους χειροκροτήσουμε κιόλας…

Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ πλάκα πάντως είναι ότι υπάρχουν -όπως έμαθα- και δύο αντιδήμαρχοι της Ντόρας που ξεροσταλιάζουν έξω από το γραφείο και δηλώνουν -στα κρυφά- πιστοί και ενθουσιώδεις με την υποψηφιότητά του… Αν σας πούμε ποιοι είναι, θα γελάσει κάθε πικραμένος…

ΚΑΝΕΝΑ αφτάκι δεν ίδρωσε με όσα γράψαμε για τα 50.000.000 δραχμές που δίνει ο Οργανισμός Νεολαίας και Άθλησης για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Beach Volley, που θα γίνει στην παραλία του Φαλήρου, δηλαδή εκτός της περιοχής του δήμου Αθηναίων… Σιγά μην ασχοληθεί ολόκληρη δήμαρχος με τέτοια ευτελή που καταγγέλλονται περί αδιαφάνειας και παρανομιών… Ούτε εντολή στον Απέργη δεν δίνει για να απαντήσει… Δεν ιδρώνει το αφτί τους… Αυτοί και αν είναι καθεστώς… Του χρόνου που θα τελειώσει η θητεία της Ντόρας, θα κλείσουν 20 χρόνια διοίκησης του δήμου από τη «γαλάζια»…

ΜΑΘΑΙΝΩ ότι η δήμαρχος συνεχίζει τις προσπάθειες -με κάθε κόλπο, δηλαδή- για να αποκαταστήσει τη σχέση της με τον πρόεδρο της Κύπρου Τάσσο Παπαδόπουλο… Διαφορετικά, ΥΠΕΞ δεν βλέπει…

ΔΙΑΒΑΣΑΜΕ με έκπληξη στα «ΝΕΑ», προχθές Πέμπτη, στη σελίδα του «Μικροπολιτικού», ένα σχόλιο για τον Χρήστο Παπουτσή… «Νομίζω -γράφει- ότι στο ΠΑΣΟΚ πήραν το μάθημα και δεν θέλουν να επαναληφθούν φαινόμενα τύπου Παπουτσή. Ο Χρήστος μπορεί να ήταν χαμένος από χέρι κόντρα στην Ντόρα για τον δήμο Αθηναίων, τόνωσε όμως αφάνταστα το προφίλ του στην Αʼ΄ Αθηνών»! Ποιος ξέρει και γιατί τέτοιες αιχμές;

AΛΗΘΕΙΑ τι φτιάχνουν πάλι στον 5ο όροφο του κτιρίου της οδού Λιοσίων; Μαθαίνω ότι ισοπεδώνουν το γραφείο της Χάλκου, για να γίνει ένα τεράστιο καινούργιο γραφείο… Μάλλον βλέπω τη διευθύντρια για έξωση, προκειμένου να φιλοξενηθεί κανένας σύμβουλος της δημάρχου, που σίγουρα θα είναι και κανένα από τα περίφημα «ρετιρέ» της Ντόρας…

ΤΟ συντομότερο ανέκδοτο του ισολογισμού 2004 είναι η εγγραφή ότι για δημόσιες σχέσεις δαπανήθηκαν μηδέν ευρώ… Πλάκα δεν έχουν;

7,4 δισ. οι ζημιές στον 9,84!
ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ είναι τα λεφτά που δίνει ο δήμος Αθηναίων για τον 9.84… Μόνο για το 2004 η επιχορήγηση των Αθηναίων έφθασε τα 3,2 δισ. δραχμές, ενώ οι συσσωρευμένες ζημιές έφθασαν τα 7,4 δισ.! Κατά τα άλλα, θα μας πουν ότι η Ντόρα έφτιαξε και τα οικονομικά του δήμου…


ΤΗΝ περασμένη Παρασκευή δεν πρόλαβα να γράψω ένα σχόλιο, αφού κάποια στιγμή αργά το απόγευμα έλαβα στην εφημερίδα στην Παλλήνη έναν φάκελο… Το θαύμα ήταν ότι μέσα στον φάκελο υπήρχε η ημερήσια διάταξη… και σας ομολογώ ότι ήταν η πρώτη φορά που τη λάβαινα… Δεν ξέρω αν ήταν αποτέλεσμα της γκρίνιας που έκανα… Από το Γραφείο Τύπου μου λένε ότι πάντοτε και κάθε εβδομάδα μου τη στέλνουν, όπως τη στέλνουν σε όλες τις εφημερίδες, και δεν έχω διάθεση να το αμφισβητήσω… Όμως εγώ την έλαβα για πρώτη φορά και ελπίζω να μην είναι η τελευταία…

ΜΟΥ ΕΙΠΑΝ επίσης από το Γραφείο Τύπου ότι από τη στιγμή που βγαίνει η ημερήσια διάταξη περνάει στον κόμβο του Ίντερνετ και προαναγγέλλεται με ένα ειδικό banner… Ελπίζω να το βρώ… και θα σας πω… για να δούμε….

ΣΥΝ ΓΥΝΑΙΞΙ και τέκνοις, οι οικογένειες Μητσοτάκη και Μπακογιάννη πήγαν στο Πόρτο Χέλι, το περασμένο Σάββατο, για τον γάμο της Βαρδιάννας, της κόρης του Βαρδή και της Μαριάνας Βαρδινογιάννη… Η Ντόρα με τα παιδιά της και τον Ισίδωρο, αλλά και οι αδελφές της καθώς και ο Κυριάκος με την οικογένειά του, έδωσαν δυναμικό «παρών»… Μάθαμε ότι έφθασαν σκαφάτοι στο Πόρτο Χέλι και με το σκάφος επιχειρηματία, ο οποίος δεν διαθέτει μόνο σκάφος και αεροπορική εταιρεία, αλλά πουλάει και αυτοκίνητα…

ΔΕΝ χάνει ευκαιρία ο Νικήτας Κακλαμάνης να εκδηλώνει το ενδιαφέρον του για τον δήμο Αθηναίων… Προσεκτικά, για να μη δημιουργηθεί θέμα με την Ντόρα, με την οποία, όπως είναι γνωστό, έχουν στενές σχέσεις… Η πλάκα είναι ότι πολλοί από τους διάφορους «γαλάζιους» παράγοντες του δήμου και της Αʼ΄Αθήνας τρέχουν στο γραφείο του Νικήτα και προσπαθούν να εκδηλώσουν την πίστη τους και το ενδιαφέρον τους γι’ αυτόν από
τώρα…

ΑΝ ήξερε τι του έσυραν ορισμένοι στην προσύσκεψη της δημοτικής ομάδας της Ντόρας, ο Γεωργακόπουλος της Πρωτοβουλίας Πολιτών, ώστε να μην τον αφήσουν να μιλήσει, δεν θα ευχαριστούσε επειδή του ‘δωσαν τον λόγο…

ΠΟΛΛΑ τα δισεκατομμύρια για το γήπεδο και για τα παρκόμετρα… Καλά τα λέει ένας φίλος… παραφράζοντας το λαϊκό άσμα… «στον δήμο στήσανε χορό…»


Σχολιάστε εδώ