Ανάλεκτα επίκαιρα και όξυμωρα…

Το Ευρωσύνταγμα είναι «γράμμα νεκρόν» διά την «ηνωμένη Ευρώπη» και η Τουρκία δεν θα γίνη δεκτή στην Ευρωπαϊκή Ένωσι παρά τις συστάσεις του «πλανητάρχου». Εντούτοις, ο υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Ζάλικ, έσπευσε να δηλώσει: Η Τουρκία δέον να στραφεί προς την Μέσην Ανατολή!

Ο νέος πετρελαιαγωγός Κιρκούκ-Τσεϊχάν ανεβάθμισε τον ρόλο της Τουρκίας ως… ισλαμικής χώρας -καθώς από εκεί θα μεταφέρεται το 1% της παγκοσμίου καταναλώσεως πετρελαίου- και μη ευρωπαϊκής.
Κατά τ’ άλλα, ο πρωθυπουργός κ. Καραμανλής ο νεώτερος επιμένει επί της «διαδικασίας επικυρώσεως» του Ευρωσυντάγματος και επί της «ευρωπαϊκής πορείας της Τουρκίας».

– Καλά, κανείς δεν διαβάζει στο πρωθυπουργικό γραφείον;
n Τα κυβερνητικά «είπα-ξείπα» συνεχίζονται.
Μετά την υπαναχώρησι του κ. Ορφανού για τον ΟΠΑΠ ο κ. Ρεγκούζας εκάρφωσε τον υφυπουργό Οικονομικών κ. Πέτρο Δούκα ότι ενεφάνισε πλαστώς 1,2 δισ. στον προϋπολογισμό 2005 ως έσοδα μηδέποτε εισπραχθησόμενα.

– Δηλαδή η «δημιουργική λογιστική» του ΠΑΣΟΚ συνεχίζεται και αφορά στο 4% των δημοσίων εσόδων του 2005;
Η κυβέρνησις, εντούτοις, εζήτησε και πήρε «ψήφον εμπιστοσύνης». Να δούμε, όμως, ποίαν εμπιστοσύνη εμπνέει στην Στάνταρντ Εντ Πουρς… που θα αξιολογήσει τα ελληνικά ομόλογα τον προσεχή Οκτώβριον. Ήδη το δυσθεώρητον ελληνικό χρέος θεωρείται ως ένας εκ των παραγόντων που υπονομεύουν την ισοτιμία του ευρώ.

Το φαινόμενον θα ημπορούσε να καταπολεμηθή, εάν περιορίζετο η δημοσία σπατάλη (10 εκατ. ευρώ εκόστισε μόνον η συμμετοχή της Ελλάδος στην διεθνή έκθεσι βιβλίων) ή/και αν ηύξανον τα δημόσια έσοδα όχι με ετήσιον ρυθμό 3%
(α’ εξάμηνον), αλλά 19% (το β’ εξάμηνον). Όπερ αδύνατο με την επιβράδυνσι της οικονομικής αναπτύξεως στην Ελλάδα και στην ευρωζώνη. Η σταθεροποίησι του δημοσίου χρέους θ’ απαιτούσε άνοδο του ΑΕΠ άνω του 7%.

– Τα δημόσια έσοδα θα ημπορούσαν να αυξηθούν και με την περιστολή της φοροδιαφυγής, η οποία εντούτοις θάλλει με τις ευλογίες του… κράτους. Οι τράπεζες φοροδιαφεύγουν, με το να συγχωνεύουν τις ιδικές των εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, κάνοντας χρήσι των φορολογικών κινήτρων και αποφεύγοντας να πληρώσουν φόρους επί ηυξημένων κερδών κατά 35% το 2004. Έτσι, περιορίζουν και την χασούρα των χαρτοφυλακίων των προς δόξαν των τραπεζικών μετοχών στην οδό Σοφοκλέους!

– Εντούτοις, οι περισσότερες μετοχές στο Χρηματιστήριον Αθηνών είναι απαξιωμένες. Παρά την άνοδο του δείκτου στις 3.000 μονάδες (με 10 μετοχές του δείκτου), περί τις 162 μετοχές από 350 εισηγμένες υπεχρεώθησαν εις πτώσι τιμών μέχρι και 90%, ενώ επί 20 μετοχών εσταμάτησε η διαπραγμάτευσι. Δεν δοκιμάζεται μόνο το ΧΑ, αλλά και το κοινό νόμισμα.

– Ενώ το ευρώ υποτιμάται στις διεθνείς αγορές συναλλάγματος, η κυπριακή λίρα ενετάχθη στον Μηχανισμό Συναλλαγματικών Ισοτιμιών. Τούτο θεωρείται προαπαιτούμενον, στην σταθερά ισοτιμία της 0,585274 λίρας ανά ευρώ, +-15%, διά να υιοθετήσει η Κύπρος το κοινό νόμισμα μετά διετίαν. Εφ’ ω και πανηγυρίζουν οι ευρωλάγνοι. Απεκρύβη, βεβαίως, ότι η ένταξι στην ευρωζώνη ήταν υποχρεωτική από τη συμφωνία προσχωρήσεως της Κύπρου στην ΕΕ στην Αθήνα, όπου έδρασεν η γνωστή σπείρα ευρωεκβιαστών…

– Η Ελλάς ενετάχθη στην Συνθήκη Σένγκεν για περισσοτέραν ασφάλειαν. Ιδού, όμως, ότι η συνθήκη αυτή εμποδίζει την έλευσιν 600.000 ρώσων τουριστών, συμφώνως προς μελέτην του ΙΤΕΠ επί των δυνατοτήτων προσελκύσεως του ρωσικού τουρισμού. Ο ρώσος Πρόεδρος Πούτιν ηξίωσεν (από τον κ. Κ. Καραμανλή) την άμβλυνσι των περιορισμών της Συνθήκης Σένγκεν για να εισρεύσει μεγαλύτερο πλήθος αμιγώς ρώσων τουριστών που προτιμούν σήμερα την Τουρκίαν. Διαφορετικώς θα χαθή άλλη μια ευκαιρία ανακάμψεως του ελληνικού τουρισμού που τόσον έχει ανάγκη. Αλλ’ η κυβέρνησι περί πολλά τυρβάζει… «Θα τα βάλει -λέει- με τα “ρετιρέ” των υψηλομίσθων του δημοσίου τομέως» (στον ΟΛΠ υπάρχουν λιμενεργάτες που εισπράττουν 120.000 ευρώ ετησίως).
Υπάρχουν και άλλοι προνομιούχοι του δημοσίου τομέως. Άρα το πρόβλημα δεν εξαντλείται στον ΟΛΠ. Υφίσταται όπου το κράτος ασχολείται με ιδιωτικά αγαθά, παράγοντας ελλείμματα όπως λ.χ. στις μεταφορές (ΟΣΕ, Ολυμπιακές Αερογραμμές, ΟΑΣΑ κ.λπ.).

– Όθεν ιδιωτικοποιήσατε τους σιδηροδρόμους, κύριε Καραμανλή, που οφείλουν 4,4 δισ. ευρώ, έχουν ζημίαν εφέτος 576 εκατ. ευρώ και έσοδα μόνο 89. Η πτώχευσίς των είναι αναπόδραστος, διότι ο ΟΣΕ έχει «φάει» το κεφάλαιό του δύο φορές. Το ίδιο και οι ΟΑ.
Δόξα σοι ο Θεός δρόμοι υπάρχουν και τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ πάνε παντού. Φορτηγά αυτοκίνητα μεταβαίνουν απανταχού της χώρας. Ιδιωτικές αεροπορικές εταιρείες διαθέτομεν ικανές να μας μεταφέρουν σχεδόν οπουδήποτε, χωρίς να πληρώνει ο φορολογούμενος το κόστος των χρηστών και των αέργων υπαλλήλων των κρατικών «φορέων».
n Αντιθέτως, το κόστος των σκουπιδιών βαρύνει μεν τους ρυπαίνοντας (πρέπει να κοστολογηθή η πλαστική σακούλα με την επιβάρυνσι του φυσικού περιβάλλοντος), αλλ’ η σχετική υποδομή της υγειονομικής ταφής και διαλογής των πρέπει ν’ αναληφθή από το κράτος. Τα σκουπίδια της Αττικής πρέπει να φύγουν εκτός αυτής, διότι το κόστος γης είναι απαγορευτικό στο Λεκανοπέδιον, ενώ αλλού είναι μηδαμινό. Μία σιδηροδρομική σύνδεσι του Ικονίου (που καθυστερεί απαισίως) θα εμείωνε το κόστος μεταφοράς της λυματολάσπης εκτός Αττικής. Οπότε θα έλειπαν και οι αντιπαραθέσεις κατοίκων, δημάρχων και του κ. Σουφλιά.

– Ένα έτος συνεπληρώθη από την καταψήφισι του Σχεδίου Ανάν και η Κύπρος επιβιώνει μια χαρά παρά τας περί του αντιθέτου προφητείας των Ηνωμένων Εθνών. Πενήντα χρόνια συνεπληρώθησαν από τον αγώνα της ΕΟΚΑ και ούτε ένα στεφάνι δεν κατετέθη στον Άγνωστο Στρατιώτη. Αιδώς, Αργείοι!

– «Το ευρώ θα διαρκέσει για πάντα;», διερωτήθησαν οι «Φαϊνάνσιαλ Τάιμς» (8.6.05) εις ολοσέλιδον άρθρο των και απήντησαν: «Καθώς οι πιέσεις του ευρώ επί της οικονομίας διαφόρων χωρών της ευρωζώνης μεταβάλλονται εις οδύνες, τα θεμέλια του κοινού νομίσματος απέχουν παρασάγγας από του να είναι ισχυρά».

– Η Ελλάς όμως παραμένει αμετακίνητος, αν και πρώτη στην… ανεργία μέσα στην ευρωζώνη. Στην Ιταλία δύο υπουργοί της κυβερνήσεως Μπερλουσκόνι ζήτησαν απεμπλοκή της χώρας απ’ το ευρώ. Στην μακαρία χώρα μας σιγήν ιχθύος τηρείται, παρά τ’ ότι ένα σχετικό βιβλίον εξεδόθη από τον οίκο Λιβάνη. «Ουδείς προφήτης εν τη ιδία αυτού πατρίδι».

– Ο… Κωστάκης «με τα λόγια να κτίζει ανώγεια και κατώγεια»! Ρήξεις, συγκρούσεις, συρράξεις εξαγγέλλει με τα κατεστημένα συμφέροντα, ενώ ακόμη και η ΕΛΑΣ παρέχει αλλοιωμένα στοιχεία για δήθεν μείωσι της εγκληματικότητος. Η πρότασι μομφής μεταβάλλεται εις ψήφον εμπιστοσύνης και αναβάλλει τον αναγκαίον ανασχηματισμόν. Η ομφαλοσκοπία συνεχίζεται ή όπως λέγουν στα κρητικά: harmoskopesis, ήγουν «αρμονία» και «ευημερία» επικρατεί στους κόλπους των κυβερνώντων σπουδαρχιδών.

– Το τουρκικό «casus belli» επεξετάθη και εις 100 «βραχονησίδες» του Αιγαίου Πελάγους απ’ το νέο δόγμα Οζκιόκ, ενώ η επίσημος Ελλάς επιμένει στην ελληνοτουρκική (λυκο)φιλία.

– Οξύμωρον, αν όχι λανθασμένο; Με την επέκτασι των χωρικών μας υδάτων στα 12 μίλια αυτομάτως επεκτείνεται η κυριαρχία και επί των «βραχονησίδων». Πάντως, η ελληνική κυβέρνησις απώλεσε την κυριαρχία 100 αιγαιακών, νησαίων εδαφών, ανωνύμων, ως καταγγέλλει ο νησιολόγος κ. Γεώργιος Γιαγκάκης (όχι τυχαίως).

– Ο Κόφι Ανάν ρίπτει το κρίμα στον Τάσσο Παπαδόπουλον διά την μη εισέτι λύσι του Κυπριακού με έγγραφον προς το Συμβούλιον Ασφαλείας. Ευτυχώς, υπάρχουν η Ρωσία και η Κίνα που θα καταψηφίσουν την αμερικανοκίνητη πρότασι.

– Μηνυτήριος αναφορά κατά του Χένρι Κίσινγκερ κατετέθη στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Λινόν δι’ απόπειραν απαγωγής του Ηλία Δημητρακοπούλου στην δεκαετία του ’70.

– Έχει και τα καλά το απαράγραφον των εγκλημάτων του δικαίου των ΗΠΑ. Υπέρ Ελλήνων, όμως, ισχύει; Πολύ αμφιβάλλομεν.


Σχολιάστε εδώ