Εταιρεία εκπροσώπησης καλλιτεχνών και διοργάνωσης συναυλιών…

Αναλυτικά:

– Στην ADD Production (πρώην See Media) συμμετέχουν ο δικηγόρος Σωτήριος Μπούρος ως πρόεδρος και η παραγωγός τηλεοπτικών προγραμμάτων Κωνσταντίνα Βασιλοπούλου ως διευθύνουσα σύμβουλος, στη θέση του Εμ. Παπαδάκη. Ακόμη συμμετέχουν η Μαρία Γεωργακοπούλου, η Φανή Μυλωνά και η Αικατερίνη Νομικού. Υπενθυμίζεται πως στο πρώτο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας και για λίγο καιρό στη συνέχεια συμμετείχαν οι Γιώργος Χουλιάρας και Τάσος Τέλλογλου, συμβολαιογράφος δε της εταιρείας ήταν η Χριστίνα Μάνδρου. Ο Γ. Χουλιάρας, αναλαμβάνοντας θέση εντεταλμένου συμβούλου στην ΕΡΤ, αποχώρησε από το ΔΣ της εταιρείας, όπως και ο Τάσος Τέλλογλου.

– Στη συνέχεια συστάθηκε, τον Ιούλιο του 2002, η Cut Production, στο ΔΣ της οποίας συμμετέχουν οι Σωτήριος Μπούρος (πρόεδρος), Βασιλική Λάσκαρη (διευθύνουσα σύμβουλος), Δήμητρα Πενθερουδάκη (αντιπρόεδρος), Όλγα Αρβανιτά (γραμματέας) και Μαρία Γεωργακοπούλου (μέλος).

– Η νέα εταιρεία ονομάζεται ΚΙΚ Ανώνυμη Εταιρεία Διαφημιστικών Εργασιών, Προώθησης, Πώλησης και Εκπροσώπησης Καλλιτεχνών. Συστάθηκε τον Απρίλιο του 2004 και στόχος είναι η προώθηση παντός είδους αγαθών και υπη-ρεσιών με κάθε μέσο, μελέτες και έρευνα αγοράς παντός είδους, προώθηση και οργάνωση δημοσίων σχέσεων, πα-ντός είδους διαφήμιση και δειγματισμός αγαθών, υπηρε-σιών και των συναφών, παραγωγή, δωρεάν διάθεση και πώληση διαφημιστικού υλικού, εργασίες διαφημιστικών μέσων, η διάθεση αντί τιμήματος ειδών κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτής, συμπεριλαμβανομένης της εμπορικής διάθεσης καρτών ανανέωσης χρόνου ομι-λίας όλων των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας και η συμμε-τοχή σε επιχειρήσεις που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμ-φερή σκοπό. Το μετοχικό κεφάλαιο είναι ύψους 60.000 ευρώ, το οποίο καταβλήθηκε ως εξής: Ο Κωνσταντίνος Ντέρης εισέφερε 45.000 ευρώ και η Ασημίνα-Αναστασία Κρητικού 15.000 ευρώ. Πρόεδρος της εταιρείας είναι ο επιχειρηματίας Κ. Ντέρης, διευθύνουσα σύμβουλος η Ασημίνα-Αναστασία Κρητικού και μέλη η Φάνη Μυλωνά, ο δι-κηγόρος Σωτήριος Μπούρος και η Μαρία Γεωργακοπούλου. Η έδρα της είναι στον δήμο Ν. Ηρακλείου Αττικής, στο ακίνητο των οδών Χάλκης, Αυγής και Σαρανταπόρου. Νέα διεύθυνση της ADD είναι στην οδό Χάλκης 2 στο Ν. Ηράκλειο.

– Σκοπός της εταιρείας Outside Advertising «είναι η οργάνωση, παραγωγή και εκμετάλλευση οποιασδή-ποτε διαφήμισης και διαφημιστικού μέσου (εντύπων, φυλ-λαδίων, καταχωρίσεων κ.λπ.), περιλαμβανομένων και των τη-λεοπτικών και ραδιοφωνικών σποτ, διαφημίσεων στο δια-δίκτυο και κάθε είδους οπτικοακουστικών μέσων, με ίδια μέσα ή μέσα τρίτων ή και με τη διαμεσολάβηση εξειδικευ-μένων συναφών με τις εργασίες αυτές επαγγελματιών». Ακόμη η «μίσθωση χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων ή οποιουδήποτε άλλου διαφημιστικού μέσου, καθώς και η εκμετάλλευση των χώρων αυτών για λογα-ριασμό τρίτων επ’ αμοιβή». Τέλος, «η οργάνωση και διενέργεια εκ-δηλώσεων διαφημιστικής προβολής παντός είδους, δεξιώσεων, ημερίδων, συναυλιών, συνεδρίων, χορηγιών και λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων», η «εκπόνηση προγραμμάτων διαφημιστικής προβο-λής και προγραμμάτων δημοσίων σχέσεων και ερευνών, καθώς και η εκμετάλλευση αυτών για λογαριασμό τρίτων», καθώς και η «αγορά, μίσθωση, εκμίσθωση, υπομίσθωση και εκ-χώρηση οποιουδήποτε διαφημιστικού μέσου και προϊό-ντος». Το μετοχικό κεφάλαιο είναι ύψους 60.000 ευρώ, εκ των οποίων 54.000 ευρώ καταβλήθηκαν από τον Κωνσταντίνο Ντέρη και 6.000 ευρώ από τον Νικόλαο Χαραμή. Στο πρώτο διοικητικό συμβούλιο συμμετέχουν οι Σωτήριος Μπούρος ως πρόεδρος, Νικόλαος Χαραμής ως διευθύνων σύμβουλος, Κ. Ντέρης ως αντιπρόεδρος, Φανή Μυλωνά ως γραμματέας και Μαρία Γεωργακοπούλου ως μέλος. Έδρα της είναι το Ν. Ηράκλειο Αττικής.


Σχολιάστε εδώ